Raport

Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2019 rok opracowano w związku  z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zgodnie z  którym:

1.  Wójt, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy;

Zgodnie natomiast z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875): Termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), (…), przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego;

(…)

4.  Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o  stanie gminy przeprowadza się debatę;

 (…)

9.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy został opracowany na podstawie i z uwzględnieniem zgromadzonych przez pracowników Urzędu Gminy Nieporęt danych oraz dokumentów, będących  w posiadaniu Urzędu, w tym m.in.: Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025, sprawozdań jednostek organizacyjnych, wynikających z odrębnych uregulowań, a także informacji zamieszczanych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym: Rada Gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób; Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy Nieporęt zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.