Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2018 rok

Obowiązek przygotowania i przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie gminy nałożył na organ wykonawczy  znowelizowany przepis ustawy o samorządzie gminnym, który ma zastosowanie od kadencji 2018-2023, co oznacza, że w roku 2019 Wójt Gminy Nieporęt po raz pierwszy opracowuje roczny raport o stanie gminy Nieporęt.

Raport został opracowany na podstawie i z uwzględnieniem zgromadzonych przez pracowników Urzędu Gminy Nieporęt danych oraz dokumentów, będących w posiadaniu urzędu, w tym m.in.: Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025, sprawozdań jednostek organizacyjnych, wynikających z odrębnych uregulowań, a także informacji zamieszczanych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt, traktujących o różnych  aspektach funkcjonowania Gminy Nieporęt w 2018 roku.

Raport zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Nieporęt w roku 2018  w następujących obszarach działalności gminy:

  • oświata,
  • zagospodarowanie przestrzenne,
  • gospodarka odpadami i ochrona środowiska,
  • zdrowie i pomoc społeczna,
  • sport, kultura fizyczna i rekreacja,
  • kultura i dziedzictwo narodowe,
  • komunikacja,
  • infrastruktura,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • bezpieczeństwo.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506): Rada Gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób; Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy Nieporęt zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

PREZENTACJE ABSOLUTORYJNE

Raport

Demografia

Finanse

Inwestycje

Mienie komunalne

Gospodarka odpadami

Ochrona środowiska

Zdrowie

Centrum Medyczne Nieporęt

GOPS

Komunikacja

Zagospodarowanie.Przestrzenne cz.1a

Zagospodarowanie.Przestrzenne cz.1b

Zagospodarowanie.Przestrzenne cz.1c

Zagospodarowanie.Przestrzenne cz.1d

Współpraca

Zabytki

Straż Gminna

Bezpieczeństwo

Gminny Zakład Komunalny

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Centrum Rekreacji Nieporęt

Gminny Ośrodek Kultury cz. 1

Gminny Ośrodek Kultury cz. 2

Biblioteka gminna

Gminny Zespół Oświaty

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025 część 1

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025 część 2

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025 część 3

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025 część 4