Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXI/18/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 3500) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca tj.:

– za miesiąc kwiecień – do 15 kwietnia danego roku,

– za miesiąc maj – do 15 maja danego roku,

– za miesiąc czerwiec – do 15 czerwca danego roku,

itd.

W przypadku, gdy 15 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ww. opłatę uiszcza się bez wezwania na indywidualny rachunek nadany właścicielowi nieruchomości lub za pomocą terminala płatniczego w Urzędzie Gminy Nieporęt.

W przypadku braku ww. wpłaty, wystawione będzie upomnienie, a następnie – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który skierowany będzie do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.

.