Informacja dotycząca gminnego programu wymiany pieców.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż dnia 20 kwietnia 2023 r. Rada Gminy Nieporęt przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Jakie możliwości daje gminny program wymiany pieców?

 1. Jakie „stare” źródła ciepła można wymienić: wszelkie niskosprawne i nie ekologiczne źródła ciepła, takie jak: kotły, piece, kominki, „kozy”, kuchnie węglowe, piecokuchnie – zasilane paliwem stałym: węglem, koksem, miałem, ekogroszkiem, drewnem, stanowiące główne źródło centralnego ogrzewania.
 2. Jakie nowe źródła ciepła można zamontować: fabrycznie nowe, proekologiczne źródła ciepła, takie jak: pompy ciepła (powietrzne, gruntowe), kotły/piece gazowe, ogrzewanie elektryczne, zaspokajające potrzeby Wnioskodawcy w zakresie centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania wraz z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej.
 3. Wysokość możliwego do otrzymania dofinansowania: 80% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 7 000,00 zł.
 4. Dotacja gminna może być łączona z innymi źródłami finansowania (np. Programem „Czyste Powietrze”), pod warunkiem, iż łączna kwota uzyskanych środków publicznych nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia.
 5. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów demontażu dotychczasowego (starego) źródła ciepła i kosztów zakupu oraz montażu nowego źródła ciepła.
 6. Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać do dnia 10 września br. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
 7. Termin zakończenia przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia objętego dotacją oraz złożenia wniosku o rozliczenie dotacji ustala się do dnia 31 października br.

WYMIANA PIECA – KROK PO KROKU – Instrukcja dla mieszkańców

1)  Uważna analiza Regulaminu udzielania dotacji celowej.

2)  Złożenie wniosku o udzielenie dotacji (do dnia 10.09.2023 r.) – załącznik nr 1 do Regulaminu.

Niezbędne załączniki do wniosku:

 1. oświadczenie o prawie do nieruchomości;
 2. w przypadku istniejącego i funkcjonującego przyłącza gazowego – należy dołączyć kserokopię faktur (rachunków) za gaz z ostatniego okresu rozliczeniowego, obejmującego sezon jesienno-zimowy;
 3. w przypadku nowopowstałego przyłącza gazowego, w budynku/lokalu, należy dołączyć kserokopię umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego

3)  Rozpatrzenie wniosku przez pracowników Urzędu Gminy Nieporęt.

Uwaga! Jeśli wniosek będzie niekompletny lub nieczytelny, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski podlegają rozpatrzeniu wg kolejności ich wpływu do czasu wyczerpania środków z budżetu.

4)  Podpisanie umowy dotacji z Gminą.

Uwaga! Do dnia podpisania umowy z Gminą Wnioskodawca nie może kupić nowego pieca (faktura za nowe źródło ciepła musi mieć datę po dacie podpisania umowy) oraz demontować starego źródła ciepła.

5)  Oględziny dotychczasowego, starego źródła ciepła na paliwo stałe, przez pracowników UG Nieporęt.

Uwaga! Do dnia oględzin nie można demontować starego źródła ciepła.

6)  Zakup i montaż nowego źródła ciepła.

Ważne! Montaż nowego źródła ciepła musi być przeprowadzony przez uprawnionego montera. Protokół montażu – Załącznik nr 4 do Regulaminu – jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wypłatę dotacji. Dotacja nie jest udzielana na roboty wykonane własnymi siłami.

7)  Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji (do 31.10.2023 r.) – załącznik nr 3 do Regulaminu.

Niezbędne załączniki do wniosku:

 1. kopia faktury VAT, wystawionej na Wnioskodawcę jako Nabywcę, potwierdzającej poniesienie kosztów na realizację przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem jej opłacenia:
 2. faktura wystawiona musi być po zawarciu umowy z Gminą oraz przed terminem końcowym na realizację przedsięwzięcia (do 31.10.2023 r.),
 3. w przypadku płatności gotówką na fakturze musi znajdować się adnotacja „zapłacono gotówką”, w przypadku płatności przelewem do faktury należy dołączyć potwierdzenie dokonania tego przelewu;
 4.  oryginał faktury należy przedstawić urzędnikowi do wglądu celem poświadczenia kopii faktury za zgodność z tym oryginałem;
 5.  na odwrocie faktury jesteś zobowiązany zamieścić oświadczenie o treści zgodnej z § 6 ust. 2 pkt 1 lit. e zawartej Umowy;
 6. kopia protokołu odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzonego i podpisanego przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót – załącznik nr 4 do Regulaminu (oryginał tego protokołu również należy przedstawić urzędnikowi do wglądu celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem).
 7. oświadczenie (w oryginale) o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (pieca / kotła / kominka / kozy / piecokuchni itp.) – załącznik nr 5 do Regulaminu;
 8. zdjęcia zamontowanego nowego źródła ciepła.

Uwaga!

Jeśli Twój wniosek o wypłatę dotacji będzie niekompletny zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie Twojego wniosku o wypłatę dotacji bez rozpatrzenia.

8) Wypłata dotacji na konto bankowe Wnioskodawcy wskazane w Umowie, nastąpi do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.

Wszelkich informacji na temat udzielania dotacji i pomoc w wypełnianiu wniosków udziela Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel. (22) 767 04 10.

Ważne!
Wnioski, pod rygorem odmowy udzielenia dotacji, należy składać przed demontażem starego źródła ciepła oraz przed dokonaniem zakupu i montażu nowego źródła ciepła, które ma zostać objęte wnioskowaną dotacją

Informacji w sprawie dotacji udziela:
Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Nieporęt
Tel. (22) 767-04-10

Pliki do pobrania:
Regulamin udzielania dotacji wraz z załącznikami: