Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty  za zmniejszenie naturalnej retencji. Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Przez pojęcie „nieruchomość” zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) przez nieruchomość gruntową należy rozumieć  grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem  budynków  i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. W myśl art. 24 ust.1  ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916 ze zm.)
dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębna księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy się kierować regułą „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej, jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób naliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym wysokość opłaty ustala się, jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Opłaty  zobowiązane są  ponosić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnione z opłaty retencyjnej są:

 1. jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód –  art. 269 ust. 2  ww. ustawy Prawo wodne,
 2.  kościoły i inne związki wyznaniowe – art. 269 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi za wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
 3. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 4. od 10% do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 5. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym, wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Nieporęt, którzy zmniejszyli naturalną retencję poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, prosimy o podanie informacji zgodnie z dołączonym oświadczeniem.

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty tut. urząd prześle stosowną informację o jej uiszczeniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut.  Urzędu pod nr telefonu: 22 767 04 10.

Oświadczenie o zmniejszonej retencji (pdf)