Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa  (przez osoby fizyczne, na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

 

Właściciele prywatnych nieruchomości, którzy chcą usuwać drzewa ze swoich działek, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie potrzebują zezwolenia, ale są zobowiązani do dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia tych drzew, jeżeli obwody pni, mierzone na wysokości 5 cm od ziemi, są większe niż:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku braku sprzeciwu ze strony burmistrza drzewa ujęte w zgłoszeniu powinny być usunięte w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin, jeżeli nie zostaną usunięte należy dokonać ponownego zgłoszenia.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Wnioskodawcy (Właściciela nieruchomości lub Użytkownika, za zgodą Właściciela nieruchomości),
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte(nr ew. działki i obręb),
 2. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 3. Pełnomocnictwo (oryginał)* – właściciel lub współwłaściciele nieruchomości mogą działać przez pełnomocnika składając pełnomocnictwo, które podlega opłacie skarbowej (17 zł).
 4. Zgodę właściciela nieruchomości (oryginał)* – jeżeli nieruchomość jest własnością kilku lub kilkunastu osób, należy przedłożyć dokument zgłoszenia podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli, dotyczy to również użytkowników wieczystych.

* Tylko jeśli dotyczy danego przypadku.

Jeśli zgłoszenie jest niekompletne organ wzywa w wyznaczonym terminie do uzupełnieni braków w dokumentacji pod rygorem odmowy lub pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Oględziny w terenie w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 

Wójt Gminy może wnieść sprzeciw, jeżeli:

  • drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronione jest innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • drzewo rośnie na terenach objętych formami ochrony przyrody,
  • drzewo spełnienia kryteria uznania go za pomnik przyrody,
  • drzewo wymaga uzyskania zezwolenia,
  • zgłoszenie jest niekompletne.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. „Milcząca zgoda” – po upływie 14 dni od dnia oględzin (w przypadku, gdy organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie).
 2. Decyzja – w przypadku sprzeciwu na usunięcie zgłaszanych drzew.
 3. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (po wniesieniu 17 zł opłaty skarbowej) – wydawane jeśli Wnioskodawca ma potrzebę usunięcia drzew w terminie szybszym niż po upływie 14 dni od dnia oględzin.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Opłaty:

  • 17 zł – za zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy – pełnomocnictwo (w tym prokura).
  • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek Urzędu Gminy Nieporęt – 52 8013 1029 2003 0003 7415 0001 (potwierdzenie przelewu dołączyć do dokumentacji) lub kartą w Kancelarii Urzędu.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

  • dokumenty należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pl. Wolności 1 (wejście od ul. J. Kazimierza)
  • więcej informacji udziela Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. (22) 767-04-10

Załączniki

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (*doc)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (*pdf)

Wzór zgody właściciela / współwłaściciela nieruchomości (*docx)