Zasłużeni dla gminy

Tytułem „Zasłużony dla Gminy Nieporęt” zostali uhonorowani:

Pan Włodzimierz Bławdziewicz

Pani Zenobia Sołtys

ŚP. Pan Eugeniusz Woźniakowski


 ŚP. Włodzimierz Bławdziewicz

Rada Gminy Nieporęt w dniu 26 listopada 2015 r.  przyznała Panu Włodzimierzowi Bławdziewiczowi honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

Rada Gminy wręczyła to ważne wyróżnienie po raz pierwszy, doceniając zasługi Pana Włodzimierza Bławdziewicza na rzecz Gminy Nieporęt. Od wielu lat, a jest mieszkańcem Nieporętu od 38 lat, bada on historyczne dzieje gminy i jest autorem trzech książek o tej tematyce – Dzieje Nieporętu 1387-1989 i Dzieje Nieporętu 1387-2009 oraz Dzieje kościoła nieporęckiego 1660-2005. Dzięki publikacjom Pana Bławdziewicza w Wieściach Nieporęckich mieszkańcy gminy poznają swoją historię, codzienne życie, jakie toczyło się na naszych teren sto, dwieście lat temu.

Początki zainteresowania pan Włodzimierza historią gminy sięgają 1950 roku, gdy autor, wtedy jeszcze sierżant podchorąży III roku szkoły oficerskiej, przebywał na praktykach w Białobrzegach. Tam zobaczył pomnik legionistów, okaleczony, pozbawiony orła, a w Nieporęcie kościół parafialny i herb Wazów. Po latach, gdy już przeszedł na emeryturę, zaczął realizować swoją wielka pasję – studia nad historią terenu, który stał się jego miejscem na ziemi. Pierwszą osobą, która udostępniła materiały źródłowe był ksiądz proboszcz Zbigniew Brzozowski. Analiza parafialnych ksiąg metrykalnych dostarczyła wiedzy o mieszkańcach gminy, o ich zajęciach i źródłach utrzymania. Przez jedenaście dni, po kilka godzin dziennie, Pan Włodzimierz uzupełniał te informacje w filii archiwum warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, wertując dokumenty przechowywane w baraku, w fatalnych warunkach. Kolejnym etapem była praca w płockim archiwum przy seminarium duchownym, prowadzonym przez śp. księdza profesora Żebrowskiego, który udostępnił Panu Bławdziewiczowi 49 kart zapisanych dwustronnie w języku łacińskim, dotyczących kościoła w Nieporęcie. Tak zdobyte informacje stały się podstawą pierwszej wydanej w 2000 roku książki „Dzieje Nieporętu 1387-1989”. W 2006 roku roku wydane zostały „Dzieje kościoła nieporęckiego 1660-2005”. W 2012 roku dobiegły końca prace nad poszerzonym i poprawionym drugim wydaniem Dziejów Nieporętu, w którym historia doprowadzona została do 2009 roku. Poprzedziły ją badania 26 teczek z oryginalnymi dokumentami, znajdującymi się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Z kart dołączonych do dokumentów, na których odnotowuje się korzystanie z materiałów wynikało, że Pan Włodzimierz był wówczas pierwszą osobą nimi zainteresowaną.

Książki pana Bławdziewicza do dla wszystkich zainteresowanych historią regionu nieocenione źródło wiedzy. To z nich czerpią wiadomości uczniowie, przygotowujący się do szkolnych konkursów, a mieszkańcy od wielu lat związani z gminą rozpoznają na kartach książek członków swoich rodzin.

Włodzimierz Bławdziewicz odbiera wyróżnienie
Włodzimierz Bławdziewicz odbiera wyróżnienie

Zenobia Sołtys

Podczas XXVII sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia mieszkance Nieporętu, Pani Zenobii Sołtys Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

Rada Gminy wręczyła to ważne wyróżnienie po raz drugi, doceniając zasługi Pani Zenobii Sołtys na rzecz Gminy Nieporęt.
Pani Zenobia Sołtys od 1966 r. pracuje jako pielęgniarka w gminnej służbie zdrowia.

W 2016 roku obchodzi 50 lecie pracy w nieporęckiej placówce służby zdrowia. Zawsze gotowa, by nieść pomoc, czym zyskała sobie szczerą sympatię mieszkańców.

Pracę traktuje jak misję i powołanie. Jej postawa budzi szacunek kolegów i uznanie przełożonych.

Pani Zenobia Sołtys za swoją postawę, takt i życzliwy stosunek do ludzi zdobyła autorytet i uznanie mieszkańców Gminy.

W roku 1998 r. zdobyła mandat radnej gminy Nieporęt i pełniła tę funkcję przez cztery kolejne kadencje III, IV, V i VI, do roku 2014. Swoje doświadczenie i kompetencje wykorzystywała pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Nieporęt

Jej wieloletnia praca i służba na rzecz mieszkańców gminy Nieporęt zasługuje na uznanie i podziękowania. Postawa Pani Zenobii Sołtys stanowi wzór do naśladowania dla młodszych pokoleń.

Zenobia Sołtys
Zenobia Sołtys odbiera wyróżnienie
Zenobia Sołtys
Zenobia Sołtys odbiera wyróżnienie

Śp. Eugeniusz Woźniakowski – Zasłużony dla Gminy Nieporęt

Podczas sesji Rady Gminy Nieporęt w dniu 28 maja 2020 r. radni nadali pośmiertnie Panu Eugeniuszowi Woźniakowskiemu,  Przewodniczącemu Rady Gminy Nieporęt trzech kadencji w latach 2006-2018, honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

Świętej pamięci Eugeniusz Woźniakowski całe życie związany był z gminą Nieporęt i Wólką Radzymińską, gdzie się urodził i mieszkał wraz z Rodziną. W latach osiemdziesiątych pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej w Wólce Radzymińskiej, był także ławnikiem sądowym. Potrzeba działania na rzecz lokalnej społeczności skłoniła Go do wzięcia udziału  w wyborach samorządowych w 2006 roku. Zdobył wówczas swój pierwszy mandat radnego i od razu wybrany został Przewodniczącym Rady Gminy. Sukces ten powtórzył w kolejnych dwóch kadencjach.

Pan Eugeniusz Woźniakowski przez dwanaście lat wpływał na rozwój gminy, kierując się zawsze ideą samorządności. Czas, kiedy przewodniczył Radzie Gminy Nieporęt to okres rozkwitu gminy, podczas którego uchwalono m.in. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”, przyjęto kierunki zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt–Pilawa i utworzono Centrum Rekreacji Nieporęt, powołano pierwszą w  historii Gminy Nieporęt  gminną spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Medyczne Nieporęt, wybudowano basen i liczne ścieżki rowerowe oraz zdecydowano o powstaniu pierwszego liceum na terenie naszej gminy.  Był członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Nieporęt przez wszystkie trzy kadencje. Pamiętamy Go jako człowieka wielkiej kultury osobistej, życzliwego, z szacunkiem odnoszącego się do innych i zawsze skłonnego do niesienia pomocy. Eugeniusz Woźniakowski zmarł 24 listopada 2019 roku. Przyznany tytuł „Zasłużony dla Gminy Nieporęt” jest wyrazem uznania dla zasług Pana Przewodniczącego oraz  podziękowaniem za wszystkie działania realizowane na rzecz gminy Nieporęt i jej mieszkańców. Akt nadania odebrały podczas sesji – żona  śp. Eugeniusza Woźniakowskiego – Wanda Woźniakowska oraz córka – Lidia Wize.