Tytułem „Zasłużony dla Gminy Nieporęt” zostali uhonorowani:

ŚP. Pan Włodzimierz Bławdziewicz

Pani Zenobia Sołtys

ŚP. Pan Eugeniusz Woźniakowski

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pan Wiesław Smoczyński

Pani Henryka Galas

Pani Elżbieta Kotowska

Pani Beata Wilk

Pani Barbara Kawka

Pan Mieczysław Stańczak

Pan Marian Oszczyk

Pani Barbara Kopcińska

Pan Sławomir Maciej Mazur

 


 ŚP. Włodzimierz Bławdziewicz

Rada Gminy Nieporęt w dniu 26 listopada 2015 r.  przyznała Panu Włodzimierzowi Bławdziewiczowi honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

Rada Gminy wręczyła to ważne wyróżnienie po raz pierwszy, doceniając zasługi Pana Włodzimierza Bławdziewicza na rzecz Gminy Nieporęt. Od wielu lat, a jest mieszkańcem Nieporętu od 38 lat, bada on historyczne dzieje gminy i jest autorem trzech książek o tej tematyce – Dzieje Nieporętu 1387-1989 i Dzieje Nieporętu 1387-2009 oraz Dzieje kościoła nieporęckiego 1660-2005. Dzięki publikacjom Pana Bławdziewicza w Wieściach Nieporęckich mieszkańcy gminy poznają swoją historię, codzienne życie, jakie toczyło się na naszych teren sto, dwieście lat temu.

Początki zainteresowania pan Włodzimierza historią gminy sięgają 1950 roku, gdy autor, wtedy jeszcze sierżant podchorąży III roku szkoły oficerskiej, przebywał na praktykach w Białobrzegach. Tam zobaczył pomnik legionistów, okaleczony, pozbawiony orła, a w Nieporęcie kościół parafialny i herb Wazów. Po latach, gdy już przeszedł na emeryturę, zaczął realizować swoją wielka pasję – studia nad historią terenu, który stał się jego miejscem na ziemi. Pierwszą osobą, która udostępniła materiały źródłowe był ksiądz proboszcz Zbigniew Brzozowski. Analiza parafialnych ksiąg metrykalnych dostarczyła wiedzy o mieszkańcach gminy, o ich zajęciach i źródłach utrzymania. Przez jedenaście dni, po kilka godzin dziennie, Pan Włodzimierz uzupełniał te informacje w filii archiwum warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, wertując dokumenty przechowywane w baraku, w fatalnych warunkach. Kolejnym etapem była praca w płockim archiwum przy seminarium duchownym, prowadzonym przez śp. księdza profesora Żebrowskiego, który udostępnił Panu Bławdziewiczowi 49 kart zapisanych dwustronnie w języku łacińskim, dotyczących kościoła w Nieporęcie. Tak zdobyte informacje stały się podstawą pierwszej wydanej w 2000 roku książki „Dzieje Nieporętu 1387-1989”. W 2006 roku roku wydane zostały „Dzieje kościoła nieporęckiego 1660-2005”. W 2012 roku dobiegły końca prace nad poszerzonym i poprawionym drugim wydaniem Dziejów Nieporętu, w którym historia doprowadzona została do 2009 roku. Poprzedziły ją badania 26 teczek z oryginalnymi dokumentami, znajdującymi się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Z kart dołączonych do dokumentów, na których odnotowuje się korzystanie z materiałów wynikało, że Pan Włodzimierz był wówczas pierwszą osobą nimi zainteresowaną.

Książki pana Bławdziewicza do dla wszystkich zainteresowanych historią regionu nieocenione źródło wiedzy. To z nich czerpią wiadomości uczniowie, przygotowujący się do szkolnych konkursów, a mieszkańcy od wielu lat związani z gminą rozpoznają na kartach książek członków swoich rodzin.

Włodzimierz Bławdziewicz odbiera wyróżnienie

Włodzimierz Bławdziewicz odbiera wyróżnienie

Zenobia Sołtys

Podczas XXVII sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia mieszkance Nieporętu, Pani Zenobii Sołtys Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

Rada Gminy wręczyła to ważne wyróżnienie po raz drugi, doceniając zasługi Pani Zenobii Sołtys na rzecz Gminy Nieporęt.
Pani Zenobia Sołtys od 1966 r. pracuje jako pielęgniarka w gminnej służbie zdrowia.

W 2016 roku obchodzi 50 lecie pracy w nieporęckiej placówce służby zdrowia. Zawsze gotowa, by nieść pomoc, czym zyskała sobie szczerą sympatię mieszkańców.

Pracę traktuje jak misję i powołanie. Jej postawa budzi szacunek kolegów i uznanie przełożonych.

Pani Zenobia Sołtys za swoją postawę, takt i życzliwy stosunek do ludzi zdobyła autorytet i uznanie mieszkańców Gminy.

W roku 1998 r. zdobyła mandat radnej gminy Nieporęt i pełniła tę funkcję przez cztery kolejne kadencje III, IV, V i VI, do roku 2014. Swoje doświadczenie i kompetencje wykorzystywała pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Nieporęt

Jej wieloletnia praca i służba na rzecz mieszkańców gminy Nieporęt zasługuje na uznanie i podziękowania. Postawa Pani Zenobii Sołtys stanowi wzór do naśladowania dla młodszych pokoleń.

Zenobia Sołtys

Zenobia Sołtys odbiera wyróżnienie

Zenobia Sołtys

Zenobia Sołtys odbiera wyróżnienie

Śp. Eugeniusz Woźniakowski – Zasłużony dla Gminy Nieporęt

Podczas sesji Rady Gminy Nieporęt w dniu 28 maja 2020 r. radni nadali pośmiertnie Panu Eugeniuszowi Woźniakowskiemu,  Przewodniczącemu Rady Gminy Nieporęt trzech kadencji w latach 2006-2018, honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

Świętej pamięci Eugeniusz Woźniakowski całe życie związany był z gminą Nieporęt i Wólką Radzymińską, gdzie się urodził i mieszkał wraz z Rodziną. W latach osiemdziesiątych pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej w Wólce Radzymińskiej, był także ławnikiem sądowym. Potrzeba działania na rzecz lokalnej społeczności skłoniła Go do wzięcia udziału  w wyborach samorządowych w 2006 roku. Zdobył wówczas swój pierwszy mandat radnego i od razu wybrany został Przewodniczącym Rady Gminy. Sukces ten powtórzył w kolejnych dwóch kadencjach.

Pan Eugeniusz Woźniakowski przez dwanaście lat wpływał na rozwój gminy, kierując się zawsze ideą samorządności. Czas, kiedy przewodniczył Radzie Gminy Nieporęt to okres rozkwitu gminy, podczas którego uchwalono m.in. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”, przyjęto kierunki zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt–Pilawa i utworzono Centrum Rekreacji Nieporęt, powołano pierwszą w  historii Gminy Nieporęt  gminną spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Medyczne Nieporęt, wybudowano basen i liczne ścieżki rowerowe oraz zdecydowano o powstaniu pierwszego liceum na terenie naszej gminy.  Był członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Nieporęt przez wszystkie trzy kadencje. Pamiętamy Go jako człowieka wielkiej kultury osobistej, życzliwego, z szacunkiem odnoszącego się do innych i zawsze skłonnego do niesienia pomocy. Eugeniusz Woźniakowski zmarł 24 listopada 2019 roku. Przyznany tytuł „Zasłużony dla Gminy Nieporęt” jest wyrazem uznania dla zasług Pana Przewodniczącego oraz  podziękowaniem za wszystkie działania realizowane na rzecz gminy Nieporęt i jej mieszkańców. Akt nadania odebrały podczas sesji – żona  śp. Eugeniusza Woźniakowskiego – Wanda Woźniakowska oraz córka – Lidia Wize.

 

mężczyzna w garniturze, opiera się o barierkę. Patrzy w obiektyw i uśmiecha się delikatnie

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

 Uchwałą Nr XXXVIII/56/2021 z dnia 27 maja 2021 r. , w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, Rada Gminy Nieporęt nadała honorowy tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Nieporęt” Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

Z wnioskiem o nadanie tytułu Panu Marszałkowi wystąpili Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt pani Bogusława Tomasik wraz z Wójtem Gminy Nieporęt panem Sławomirem Maciejem Mazurem.

Pan Adam Struzik – to człowiek wielu talentów – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych.

Senator RP w latach 1991–2001 (II, III i IV kadencja).

W latach 1993–1997 Marszałek Senatu RP.

W 2007 r. objął funkcję wiceprezesa Związku Województw RP.

Od chwili wstąpienia Polski do UE jest członkiem Komitetu Regionów; w 2010 r. został powołany w skład jego prezydium.

Od 1998 r. radny województwa mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Od grudnia 2001 r. nieprzerwanie pełni funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego

Czynnie zaangażowany w życie społeczno-polityczne Mazowsza i Polski. Działa dla ludzi, dla Mazowszan, dla mieszkańców gminy Nieporęt. Angażuje się w sprawy regionu, jego zrównoważony oraz dynamiczny, wieloaspektowy rozwój, dba o efektywną strategię prorozwojową oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego. Promuje ideę samorządności, stawia na współpracę.

Pod jego przewodnictwem Mazowsze, którego częścią jest Nasza Gmina. stało się jednym z najlepiej rozwijających się regionów europejskich.

Zaangażowanie i bezkompromisowość Pana Marszałka w rozwój gmin województwa mazowieckiego stanowi realny wpływ na możliwość realizacji inicjatyw również nieporęckiego samorządu oraz ewolucję gminy Nieporęt.

Wieloletnia współpraca Pana Marszałka z nieporęckim samorządem oparta na szacunku i partnerskich zasadach, pogłębia solidarne działanie dla realnej przemiany Naszej Gminy, czego dowodem są współfinansowane przedsięwzięcia z zewnętrznych środków samorządu województwa mazowieckiego, w każdej miejscowości gminy Nieporęt.

Przykładami takich wspólnych przedsięwzięć jest chociażby uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Nieporęt,  w tym  opaski kanalizacyjnej wokół Jeziora Zegrzyńskiego, przedsięwzięcia  istotnego z punktu widzenia ochrony środowiska dla całego Regionu, co było możliwe w ramach m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ale też wiele innych przedsięwzięć odczuwalnych w każdej niemal dziedzinie życia przez mieszkańców gminy Nieporęt jak budowa i modernizacja obiektów sportowych i oświatowych, wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w postaci zakupu wozów strażackich dla naszych jednostek, a w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw już niemal wszystkie sołectwa otrzymały wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy zyskali miejsca do wspólnych spotkań.

Ślady działalności Pana Marszałka widoczne są niemal na każdym kroku na terenie gminy Nieporęt.

Okazywane przez Pana Marszałka wsparcie jest nieocenione dla innowacyjnego rozwoju naszego lokalnego samorządu i w sposób niekwestionowany predestynuje Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego do miana Przyjaciela Gminy Nieporęt.

Za swoją działalność Pan Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi, jest honorowym obywatelem wielu mazowieckich gmin.

Teraz także posiadacz tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

fot. źródło: mazovia.pl

 

Pan Wiesław Smoczyński – z nieporęckim samorządem związany jest niemal od początku funkcjonowania lokalnej samorządności. Przez lata pracy na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt pełnił następujące funkcje:  ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 1990-1992; SEKRETARZ GMINY NIEPORĘT 1991-1992; WÓJT GMINY NIEPORĘT W LATACH 1992 – 2002; RADNY GMINY NIEPORĘT I,II,III i V KADENCJI; RADNY POWIATU LEGIONOWSKIEGO W KADENCJI 2014-2018.

Jest prekursorem symboliki gminnej – współtwórcą herbu Gminy. Swoje wykształcenie i szeroki wachlarz kompetencji oraz zaangażowanie poświęcił innym, nieprzerwanie pełniąc funkcje społeczne – jako członek rady sołeckiej, inspektor oświaty, wójt, przewodniczący zarządu gminy, radny.

Priorytetem była oświata i kultura. Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciól Nieporętu oraz inspiratorem powołania ludowego zespołu muzyczno-tanecznego „Nieporęcak”, którego celem było piastowanie,
ale i zaszczepianie narodowej tradycji najmłodszym mieszkańcom Gminy.

Pan Wiesław Smoczyński zapisał się na kartach lokalnej historii jako pionier budowy Naszej Gminy, co stanowi o honorowym tytule „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

 

Pani Henryka Galas – od urodzenia związana jest z Gminą Nieporęt, a zawodowo – od 1981 roku. Jej życie zawodowe jest od początku związane z samorządem. W pierwszych latach pracy jako nauczyciel w gminnej szkole, była nestorem dzieci i młodzieży. Po latach angażowania się w pracę pedagogiczną została gminnym inspektorem ds. oświaty, a następnie – budując wokół siebie zespół osób „oświatowo” zaangażowanych – dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie. Pani Henryka Galas wykonując swoją pracę z pełnym poczuciem odpowiedzialności, przez blisko 50 lat, przyczyniła się do właściwego funkcjonowania gminnych szkół i przedszkoli, co w konsekwencji wpłynęło na rozwój oświaty i edukacji w gminie Nieporęt. Przez wiele lat niemal jednoosobowo zapewniała obsługę prowadzonych przez gminę Nieporęt placówek oświatowych. „Przeprowadziła” w gminie Nieporęt dwie reformy oświatowe. Swoje obowiązki zawsze wykonywała z wielkim zaangażowaniem, profesjonalizmem, odpowiedzialnością, ale i ogromnymi pokładami empatii.

To osoba o wysokiej kulturze osobistej, ogromnej wiedzy i naturalnym humanizmie. Przez lata pracy stała się autorytetem i była wzorem pracownika niezawodnego, wyjątkowo sumiennego i odpowiedzialnego, systematycznie doskonalącego swoje umiejętności zawodowe.

Pani Henryka Galas pozostanie autorytetem i niedoścignionym wzorem w swojej dziedzinie, dla wielu pokoleń. Była wielokrotnie nagradzana przez władze Gminy za nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych, które zawsze wykonywała odpowiedzialnie, merytorycznie, kompetentnie oraz z wielką radością i optymizmem. Nieocenioną zasługą pani Henryki Galas jest wykreowanie pozytywnego wizerunku nieporęckiego samorządu na forum krajowym i międzynarodowym.

 

Pani Elżbieta Kotowska – zawodowo związana z Gminą Nieporęt od 1983 roku. Osoba, która przede wszystkim kojarzona jest z biblioteką i księgozbiorem, ponieważ jako wieloletni dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt wykazywała wyjątkowe zaangażowanie w pracę  zawodową, odbierane jako pasja. Swoim entuzjazmem i wrażliwością bibliotekarską zachęcała wszystkich mieszkańców gminy Nieporęt do czytelnictwa. Rozbudzała zainteresowanie dziełami  i utworami literackimi. Dzięki jej dbałości Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt zachowuje piękno i charakter – jest miejscem ciszy, spokoju, w których unosi się zapach papieru. Jest również miejscem gdzie tradycja łączy się ze współczesnością. Księgozbiór pozostając w podstawowej formie „na półkach” jest również elektronicznie skatalogowany i w takim systemie wypożyczany. Czytelnia to miejsce gdzie każdy mieszkaniec odnajdzie odpowiednią dla siebie wiedzę i pozyska informację, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Pani Elżbieta Kotowska kompletowała księgozbiór, utwory literackie, periodyki, czasopisma z myślą o wszystkich mieszkańcach, nierzadko osobiście doradzała czytelnikom, znała ich gust     i zainteresowania – była sercem Biblioteki. Pracę traktowała jak misję i powołanie.

 

 

 

 

Pani Beata Wilk – zawodowo związana jest z Gminą Nieporęt od 1988 roku. Swoją służbę na rzecz lokalnej społeczności rozpoczęła od najniższego szczebla pracowniczego w Gminnym Ośrodku Kultury, aby po latach objąć jego kierownictwo. Przeprowadzała gminę Nieporęt przez wiele transformacji wynikających z  potrzeb mieszkańców oraz realizowanych przez Gminę zadań w zakresie kultury. Została wybrana kolejno Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nieporęcie, następnie dyrektorem połączonych gminnych instytucji kultury w Nieporęcie, po czym Dyrektorem Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie. Aż do roku 2006 kiedy to swoje doświadczenie, umiejętności i zapał przeniosła do Urzędu Gminy Nieporęcie, by od 2007 roku stanąć na czele gminnej gazety Wieści Nieporęckie, w której w niezwykle kulturalny i inteligentny sposób informowała mieszkańców o działaniach i przedsięwzięciach realizowanych w Naszej Gminie, z którą się utożsamiała, a nawet współkreowała w zakresie szeroko pojętej kultury. W sposób wyważony, ale i zdecydowany realizowała politykę informacyjno-promocyjną Gminy. Współorganizowała zaplecze i fundamenty corocznych obchodów Święta Gminy, Gminnych Dożynek pn. Święto Ziemniaka, uroczystości związanych z Odzyskaniem Niepodległości, Bitwą Warszawską 1920 r., ze świętem lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych, czy honorowaniem lokalnych przedsiębiorców Firma Przyjazna Gminie Nieporęt oraz wielu innych ważnych imprezach i uroczystościach gminnych.  Pani Beata Wilk zawodowo związaną z kulturą – jest kulturą samą w sobie. Zawsze optymistyczna, uśmiechnięta i oddana sprawie, zaangażowana w działania na rzecz rozwoju lokalnego samorządu. Dyrektor, kierownik, pracownik, koleżanka z pracy i zawsze dobry człowiek.

 

Pani Barbara Kawka – wieloletni sołtys Nieporętu. Funkcje tę przejęła po śmierci męża i pełniła przez cztery kadencje w latach 1994-2010.  Z każdym rokiem Jej niesłabnąca energia i zaangażowanie w życie społeczne nie tylko Nieporętu, ale całej Gminy, wzbudzały podziw mieszkańców.

Jest społecznikiem nieszczędzącym energii, czasu i umiejętności  na rzez Gminy Nieporęt i jej mieszkańców.

Mimo pełnienia swojej funkcji nie była postrzegana jako funkcjonariusz publiczny, a przyjaciel i powiernik. Jej codzienna praca, powszechny kontakt z mieszkańcami przyczynił się do realizowania i zaspokajania realnych potrzeb nie tylko mieszkańców Nieporętu, ale wszystkich sołectw gminy Nieporęt. Integracja wspólnoty samorządowej to wymierny efekt zaangażowania w życie społeczne Pani Barbary Kawki.

Dla Mieszkańców gminy Nieporęt Pani Barbara Kawka będzie kojarzona jako „sołtys stolicy”– największego sołectwa naszej Gminy. Wzorem do naśladowania dla reprezentantów innych sołectw, skarbnica wiedzy „u podstaw samorządu wiejskiego”.

 

 

Pan Mieczysław Stańczak – wieloletni sołtys wsi Kąty Węgierskie. Dzięki społecznej aprobacie mieszkańców sołectwa, funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez cztery kadencje w latach 1996-2006. Szacunek jaki zdobył pełniąc przez 10 lat rolę funkcjonariusza publicznego, dążąc do realizowania potrzeb sąsiadów sołectwa, zaowocowało uznaniem wśród wszystkich mieszkańców Gminy  i wyborem na radnego nieporęckiego samorządu. Funkcję radnego Gminy Nieporęt pełnił  w latach 2006-2010.

Jego energia i zaangażowanie w życie społeczne nie ograniczało się tylko do działań w obrębie Kątów Węgierskich. Niezłomnie dążył do realizacji zadań na rzecz wszystkich mieszkańców gminy Nieporęt. Stanowił konstruktywną opozycję wobec każdego – w celu dążenia do poprawy jakości życia wspólnoty samorządowej. Jest społecznikiem nieszczędzącym energii,  czasu, wiedzy i doświadczenia „w służbie” lokalnego samorządu i jego mieszkańców. Jego wieloletnia społeczna  praca na rzecz Gminy zasługuje na estymę i uznanie.

 

 

 

 

 

Marian Oszczyk – społecznik, przedsiębiorca, nieprzerwanie od 1998 roku do 2018 roku samorządowiec. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nieporęt w latach 2002-2018,  członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Człowiek szlachetnego serca, który jest wrażliwy na każdą potrzebę każdego mieszkańca lokalnej społeczności. Włączał i włącza  się we wszystkie akcje charytatywne, niosąc pomoc mieszkańcom naszej Gminy, przede wszystkim osobom żyjącym w niedostatku, czy pokrzywdzonym przez los. Każde środki finansowe pozyskane w wyniku piastowania funkcji społecznych w całości przekazuje na pomoc najbardziej potrzebującym. Jako osoba prywatna dofinansowuje i współfinansuje wyjazdy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonie i obozy. Wspiera akcje świąteczne i okolicznościowe dla najuboższych, które są organizowane przez lokalną szkołę oraz parafię. Społecznie zaangażowany w inicjatywy dla mieszkańców – kulturalne, ludowe, wynikające z tradycji i uznane za społecznie ważne dla  współczesności  i przyszłości  lokalnego samorządu. Nie pozostaje obojętny wobec bliźniego, sąsiada, mieszkańca gminy Nieporęt.

 

 

 

 

 

 

https://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2020/11/pasek2.jpg

 

Pani Barbara Kopcińska – od urodzenia związana jest z Gminą Nieporęt. Jest społecznikiem nieszczędzącym energii, własnego czasu i umiejętności na rzez Gminy Nieporęt i jej mieszkańców. Oddana lokalnej społeczności – w latach 1994 – 1998 pełniła mandat radnej Gminy Nieporęt i członka Zarządu. I również ścieżkę zawodową związała z rodzimym Nieporętem. W Urzędzie Gminy Nieporęt pracę – choć na krótko – podjęła już 1976 roku. Po latach wróciła jako inspektor ds. architektury i budownictwa, a później kierownik Działu organizacyjnego, kierownik Działu administracyjnego, kierownik Działu Administracji i Kadr, od 2010 roku Sekretarz Gminy Nieporęt. Jako radna była członkiem Komisji ds. Zagospodarowania Przestrzennego, członkiem Komisji Gospodarczej, członkiem Komisji Ochrony Środowiska. Była też Przedstawicielem do składu Rady Nadzorczej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Legionowie, członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewodniczącą komisji mieszkaniowej, koordynatorem projektu „Cyfrowe okno e-świat”, Urzędnikiem Wyborczym przy wyborach powszechnych, zastępcą Gminnego Komisarza Spisowego w powszechnym spisie rolnym, członkiem wielu komisji przetargowych, komisji konkursowych, komisji rekrutacyjnych i przede wszystkim człowiekiem, do którego można się zwrócić z każdą sprawą. W 2022 r przeszła na emeryturę.

https://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2020/11/pasek2.jpg

Pan Sławomir Maciej Mazur, zawodowo związany jest z Gminą Nieporęt od 1992 roku. Swoją służbę na rzecz lokalnej społeczności rozpoczął jako Pełnomocnik Zarządu ds. Gospodarczych, aby po kilku latach jednocześnie jako członek Zarządu Gminy Nieporęt objąć stanowisko zastępcy wójta. W 2002 roku został wybrany w bezpośrednich wyborach na Wójta Gminy Nieporęt. Funkcję tę piastował nieprzerwanie przez pięć kadencji. Przez kolejne lata swojej służby wobec mieszkańców, dzięki doświadczeniu i kompetencjom, konsekwentnie i z determinacją realizował wyznaczony cel – rozwój Naszej lokalnej Ojczyzny. Pierwszymi najważniejszymi zadaniami, które postawił przed sobą były: stworzenie urzędu gminy przyjaznego i otwartego na potrzeby mieszkańców; stworzenie optymalnych warunków inwestorom pragnącym związać z Gminą Nieporęt swoją działalność gospodarczą – w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy; poprawienie jakości życia wszystkich mieszkańców, a dzieciom i młodzieży szkolnej zapewnienie edukacji i wychowania na najwyższym poziomie – poprzez stworzenie bazy oświatowo-sportowej na miarę XXI wieku.
Od początku swej pracy we władzach samorządowych inicjował inwestycje gminne. Dzięki temu corocznie oddawano do użytku mieszkańcom kolejne kilometry wodociągów, kanalizacji, dróg, ścieżek rowerowych, chodników i oświetlenia. Realizowano inwestycje oświatowe i sportowe – zostały wybudowane szkoły, szkolne sale  gimnastyczna, boiska sportowe, place zabaw, nowoczesny budynek biblioteki gminnej, ośrodek rehabilitacji. Zainicjował powołanie Centrum Rekreacji Nieporęt z utworzonym kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym, nowoczesnym portem, wybudowaną gminną pływalnią oraz urządzoną plażą z kąpieliskiem. Dbał aby wszystkie szkoły były systematycznie doposażone w pomoce dydaktyczne, komputery, sprzęt sportowy. Młodzieży uzdolnionej sportowo Wójt Mazur stworzył warunki do rozwoju indywidualnych sportowych talentów. Z inicjatywy i przy wsparciu Wójta utworzone zostały (jako pierwsze w powiecie legionowskim) klasy sportowe. Wbrew oporom wielu środowisk przeprowadził reorganizację placówek kultury i sportu zapewniając, dzięki nowym rozwiązaniom, dzieciom i młodzieży dostęp do zajęć kulturalnych i sportowych poprzez dofinansowywanie adekwatnej, bogatej oferty zajęć pozaszkolnych. Był pionierem we wprowadzaniu do szkół monitoringu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły,  co dziś stało się globalną oczywistością. Wspierając szkoły w pracy wychowawczej uruchomił funkcjonujący – dziś już w nowoczesnych standard ach – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, w którym pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów mogą znaleźć uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Wójta Mazura w rozwój Gminy, jej oblicze stało się nie tylko lepsze, ale i nowoczesne. Dzięki umiejętnej współpracy z władzami samorządowymi województwa i powiatu, w Gminie Nieporęt nastąpił znaczący rozwój komunikacji w zakresie transportu publicznego przez zapewnienie regularnej komunikacji podmiejskiej, powiatowej, lokalnej, uruchomienia komunikacji kolejowej – tak jak by świat przybliżył się do Gminy Nieporęt, a codzienna podróż stała się łatwiejsza.

 

 

Wójt Mazur był członkiem wielu związków i stowarzyszeń, takich jak Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” – Lokalnej Grupy Działania dla Promocji Zalewu Zegrzyńskiego i ochrony jego walorów turystycznych. Członkiem Rady Programowej Projektu Turystyczno-Rekreacyjnego „Szlak Wodny króla Stefana Batorego: Wisła-Kanał Żerański-Narew -Biebrza-Kanał Augustowski (Niemen)”. Z racji pełnionej funkcji, ale i poczucia odpowiedzialności podejmował wiele działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Współpracował z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza w zakresie pomocy najuboższym.

W ciągu 32 lat pracy podjął niezliczoną liczbę decyzji i działań, które w większym lub mniejszym zakresie miały znaczenie dla dzisiejszego kształtu naszej Gminy i przyczyniły się do jej niekwestionowanego rozwoju.