Deklaracja dostępności

Strona Internetowa Urzędu Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nieporet.pl


● Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2022-01-01
● Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-31


Strona internetowa Urzędu Gminy Nieporęt jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • jeżeli są zamieszczane: brak transkrypcji opisowej dla materiałów audio i wideo, które
  nie są transmitowane na żywo – tj. naruszenie zasady 1.2.1,
 • jeżeli są zamieszczane: brak audiodeskrypcji dla multimediów – tj. naruszenie zasad
  1.2.3 i 1.2.5,


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • osoby niepełnosprawne mogą za pośrednictwem strony skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (usługa Migam) w czasie kontaktu z urzędem,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


● Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-27
● Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Dorota Brzozowska, adres poczty elektronicznej: promocja@nieporet.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 22 767 04 00
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Nieporęt:    
Plac Wolności 1         
05-126 Nieporęt


Do budynku prowadzą trzy wejścia.
Główne wejście od ulicy Jana Kazimierza, boczne od ulicy Jana Kazimierza oraz boczne wejście od Plac Wolności 1.
Do trzech wejść prowadzą stopnie.
Przy trzech wejściach znajdują się pochylnie dla niepełnosprawnych z poręczami.
Drzwi wejściowe każdego z trzech wejść posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski

Budynek posiada parter oraz piętro pierwsze i drugie.
W budynku jest winda (po prawej stronie w korytarzu od strony wejścia głównego).
Panel sterujący kabiną windy zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.


Kancelaria znajduje się na parterze na wprost wejścia głównego.
Lada kancelarii nie jest obniżona.


Kancelaria w zakresie obsługi klienta jest wyposażona w przenośną pętlę indukcyjną oraz
elektroniczną lupę cyfrową.

Zapewniono obsługą osób doświadczających trudności w osobistym kontakcie,
tj. przybyciu do Urzędu, które mogą załatwić sprawy telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS pod numerem telefonu komórkowego z Koordynatorem do spraw dostępności.

Osoba głucha lub niesłysząca w przypadku zgłoszenia się do Urzędu Gminy Nieporęt będzie mogła skorzystać na miejscu z pomocy tłumacza Migam, po zestawieniu wideopołączenia
przez pracownika Urzędu. To rozwiązanie jest dla interesanta Urzędu bezpłatne.


Tablice informacyjne znajdują się przy obu wejściach po prawej stronie.
Obydwie są w kontrastowej kolorystyce (granatowe litery na białym/jasnym tle).


Po prawej stronie kancelarii znajduje się tablica z ogłoszeniami. Trudność może dotyczyć ogłoszeń zamieszczonych najwyżej tablicy – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia
będą nieczytelne.


Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego w korytarzu (po prawej stronie windy) oraz na piętrze pierwszym po prawej stronie windy.


Na parterze znajduje się przewijak dla niemowląt i małych dzieci.


Winda zamontowana w budynku Urzędu Gminy Nieporęt gwarantuje pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych piętro pierwsze oraz część drugiego (w nowej części budynku).
Do poziomu piętra pierwszego oraz drugiego prowadzą schody.   
Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień są w innym kolorze niż pozostałe stopnie (odmienna kolorystyka i odmienna faktura nawierzchni).

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, po zawiadomieniu przez pracownika Kancelarii, pracownik merytoryczny schodzi i obsługuje interesanta na  parterze.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


W budynku znajdują się oznaczenia dotyczące rozkładu pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.


Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bocznym od Plac Wolności. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana na niebiesko), jest w całości dostosowane.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla rodziny z dziećmi (przy wejściu bocznym – wjazd od Plac Wolności). Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana na pomarańczowo), jest w całości dostosowane.

Inne informacje

Dojazd do budynku Urzędu Gminy Nieporęt:

 • autobusami ZTM numer 735 oraz 705         
  (przystanek po obu stronach ulicy Jana Kazimierza, blisko Urzędu; chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami,
 • autobusami linii L-31
  (przystanek przy Plac Wolności, naprzeciw Urzędu),
 • samochodem ulicą Jana Kazimierza.

Utworzone plany i procedury w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Nieporęt (Zarządzenie Nr 256/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 8 sierpnia 2022 r.),
 • Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Nieporęt (Zarządzenie Nr 225/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2022 r.),
 • Procedura ewakuacji osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami
  w Urzędzie Gminy Nieporęt.
 • Wprowadzono w Regulaminie pracy Urzędu Gminy Nieporęt regulacje dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami (Zarządzenie wewnętrzne Nr 206/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 października 2023 r.).

Stworzono na stronie internetowej zakładkę „Dostępność” w której umieszczono:

Koordynator dostępności

W Urzędzie Gminy Nieporęt powołano gminnego koordynatora do spraw dostępności oraz zespół do spraw dostępności.

Koordynator: Agnieszka Kacperska-Zapora, tel. 22 767 04 07, a.kacperska@nieporet.pl