GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemniki z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi lub worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi należy wystawić poza teren nieruchomości np. ustawić przy furtce, w terminie odbioru ww. odpadów (zgodnie z harmonogramem) – nie później niż do godz. 7.00 (rano).

W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy otworzyć ją w terminie odbioru odpadów komunalnych (zgodnie z harmonogramem), nie później niż do godziny 7.00 (rano).

Firma odbiera ww. odpady w godzinach od 7.00 do 20.00. Przy odbiorze selektywnie zebranych odpadów komunalnych firma pozostawi nowe worki przeznaczone do ich zbierania na kolejny miesiąc.

REKLAMACJE
Reklamacje związane z brakiem odbioru ww. odpadów należy zgłaszać:

  1. do Urzędu Gminy Nieporęt pok. nr 32 (parter) pod nr tel. 22 767 04 47, następnego dnia po dniu wyznaczonym harmonogramem do godziny 15.30.

Ponadto REKLAMACJE niewłaściwego świadczenia usług przez firmę odbierającą odpady komunalne:

1) należy złożyć do Urzędu Gminy:

  1. a) pisemnie lub ustnie do protokołu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy,
  2. b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy, utworzoną na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  3. c) za pomocą aplikacji LocalSpot;

2) reklamacja powinna określać co najmniej:

  1. a) dane Właściciela nieruchomości, której dotyczy reklamacja, obejmujące imię i nazwisko oraz aktualne dane do kontaktu,
  2. b) datę zdarzenia objętego reklamacją,
  3. c) określenie zakresu niewłaściwego świadczenia usług (zwięzły opis) będącego przedmiotem reklamacji wraz z przedstawieniem, jeżeli jest to możliwe, dowodów na poparcie zarzutów reklamacji, np. zdjęcie, nagranie itp.;

3) reklamacja wnoszona na piśmie powinna być opatrzona podpisem Właściciela, natomiast reklamacja wnoszona za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

4) reklamację dotyczącą szkód wyrządzonych Właścicielowi przez firmę w trakcie odbioru odpadów komunalnych, w szczególności szkód spowodowanych uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, składa się na piśmie z odpowiednim uwzględnieniem ww. wymogów formalnych wraz z przedstawieniem, jeśli jest to możliwe, dowodów  potwierdzających powstanie szkody, np. zdjęcie, nagranie;

4) reklamacja niespełniająca ww. wymogów formalnych podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych reklamacji.