GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemniki z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi lub worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi należy wystawić poza teren nieruchomości np. ustawić przy furtce, w terminie odbioru ww. odpadów (zgodnie z harmonogramem) – nie później niż do godz. 7.00 (rano).

W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy otworzyć ją w terminie odbioru odpadów komunalnych (zgodnie z harmonogramem), nie później niż do godziny 7.00 (rano).

Firma odbiera ww. odpady w godzinach od 7.00 do 20.00. Przy odbiorze selektywnie zebranych odpadów komunalnych firma pozostawi nowe worki przeznaczone do ich zbierania na kolejny miesiąc.

REKLAMACJE REALIZACJI USŁUGI ODBIORU ODPADÓW

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług składa się do Urzędu Gminy:

  1. a) pisemnie lub ustnie do protokołu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy – nr 32 (parter) lub pod nr tel. 22 767 04 47, najwcześniej następnego dnia po dniu wyznaczonym harmonogramem,
  2. b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  3. c) za pomocą aplikacji LocalSpot.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

  1. a) dane Właściciela nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, obejmujące imię i nazwisko oraz aktualne dane do kontaktu,
  2. b) datę zdarzenia objętego zgłoszeniem,
  3. c) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
  4. d) określenie zakresu niewłaściwego świadczenia usług (zwięzły opis) będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z przedstawieniem, jeżeli jest to możliwe, dowodów na poparcie zarzutów,

Zgłoszenie wnoszone na piśmie powinno być opatrzone podpisem Właściciela.

Zgłoszenie dotyczące szkód wyrządzonych w trakcie odbioru odpadów komunalnych, w szczególności szkód spowodowanych uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, składa się na piśmie z odpowiednim uwzględnieniem wymogów formalnych wraz z przedstawieniem, jeśli jest to możliwe, dowodów potwierdzających powstanie szkody.