Przeterminowane i zbędne leki uznane są za odpady niebezpieczne. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, szczególnie po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, a głównie dzieci, które nieświadome zagrożenia, mogą je połknąć. Wyrzucone do kosza, na śmietnik, potem wywiezione na składowisko razem z odpadami komunalnymi, stanowią zagrożenie, zwłaszcza gdy zaczną się rozkładać lub rozpuszczać pod wpływem warunków atmosferycznych, wówczas mogą doprowadzać do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych substancjami toksycznymi, co w konsekwencji prowadzi do skażenia środowiska.

Kiedy porządkujemy domowe apteczki, nie wyrzucajmy
przeterminowanych i zbędnych leków do kosza, do kanalizacji,
a tym bardziej nie spalajmy ich w piecach centralnego ogrzewania !!!
Pamiętajmy, że przeterminowane i zbędne leki należy zbierać oddzielnie i wrzucać je do specjalnych pojemników !!!

Specjalne pojemniki przeznaczone na zbiórkę tego rodzaju odpadów ustawione zostały w:

Centrum Medycznym Nieporęt
ul. Podleśna 4
godz. otwarcia 7.00 – 19.00

Do wspomnianych wyżej specjalnych pojemników:

można wrzucać:

  • leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem,
  • syropy, krople, roztwory – tylko w szczelnie zamkniętych opakowaniach !!!,
  • maści;

nie można wrzucać:

termometrów (szczególnie rtęciowych), urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów zakaźnych (zużytych igieł, strzykawek, igłostrzykawek, gazików itp.), aerozoli, papmersów itp.

Pamiętajmy! – przed wrzuceniem przeterminowanych lub zbędnych leków do specjalnego pojemnika, usuńmy tekturowe opakowanie (pudełko), które jako odpad podlegający segregacji, można wrzucić do worka lub pojemnika przeznaczonego na papier !!!
Dokładne informacje na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1,
pok. nr 32 lub pok. nr 3 (parter), tel. (022) 767 04 47 lub (022) 767 04 48.