Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że wnioski o odbiór i demontaż azbestu można składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt. Mieszkańcy zamierzający usunąć azbest z terenu własnej posesji powinni prace związane z jego demontażem zlecić specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia. Wykaz uprawnionych firm dostępny jest na stronie https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy.

Ponadto przypominamy, że wykonawca prac demontażowych pokrycia dachowego zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania  wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) powinien zgłosić zamiar przystąpienia do wykonania prac demontażowych właściwemu organowi nadzoru budowlanego i właściwemu okręgowemu  inspektorowi pracy.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane adresowe osoby ubiegającej się o odbiór azbestu,
  • telefon kontaktowy,
  • adres nieruchomości, z której będzie odebrany azbest (z wyszczególnieniem ewidencyjnego numeru działki),
  • rodzaj zabudowy, z której azbest jest zdemontowany (np. budynek gospodarczy),
  • rodzaj azbestu (np. płyta falista, karo, rura itd.)
  • informację czy zachodzi konieczność demontażu wyrobów zawierających azbest czy tylko ich odbiór i utylizacja,
  • szacunkową ilość azbestu do zabrania podaną w m2 lub tonach,
  • informację o wyrobach zawierających azbest.

Jednocześnie informujemy, że:

  • odbiór wyrobów zawierających azbest możliwy będzie pod warunkiem, że Gmina Nieporęt w danym roku otrzyma dofinansowanie na ten cel z WOJEWÓDZKIEGO Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • odbierany będzie wyłącznie azbest odpowiednio przygotowany (w przypadku odbioru już zdjętego azbestu powinien on być zapakowany w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożony na paletach, w miejscu umożliwiającym jego mechaniczny załadunek).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, kontakt pod nr tel. (22) 767 04 10.

Wniosek:  http://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2016/01/wniosek-azbest.pdf

Załącznik: http://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2015/12/zalacznik-azbest.pdf