Informacja dla właścicieli nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej

Zgodnie ze zmianami ustawowymi Urząd Gminy ma obowiązek kontroli mieszkańców, których nieruchomości są niepodłączone do kanalizacji sanitarnej, czyli wyposażonych zbiorniki bezodpływowe i  przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrola będzie obejmowała między innymi następujący zakres spraw:

  • liczba osób zameldowanych w nieruchomości,
  • liczba zawartych umów na wywóz ścieków przez właścicieli zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych, w tym dowodów uiszczania opłat za usługi,
  • ilość pobranej wody przez użytkowników niepodłączonych do kanalizacji,
  • protokoły szczelności szamb i oczyszczalni przydomowych (dotyczy nowo wybudowanych zbiorników),

Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić kontrolę nie rzadziej niż co 2 lata w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, pod rygorem kary administracyjnej od 10 000 do 50 000 zł.

W związku z powyższym apelujemy o niezwłoczne dokonywanie  zgłoszeń lub aktualizację zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni.

Formularz zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do pobrania znajduje się na stronie internetowej lub jest dostępny w Urzędzie Gminy.

Przypominamy o zawieraniu umów na wywóz nieczystości ciekłych czy osadów ściekowych i systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Powyższe działanie musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność i ilość wywozu z danej nieruchomości.

Przypominamy, że umowy na wywóz nieczystości należy zawierać z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Nieporęt, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Gminy.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Szczegóły: Dział Gospodarki Komunalnej