W nawiązaniu do ostatniego artykułu w „Wieściach Nieporęckich” dotyczącego informacji o prawidłowych pojemnikach do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz coraz częściej pojawiających się sytuacji wpadania pojemników do pojazdów przy odbiorze odpadów komunalnych informujemy, że:

– zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi i technicznym;
– zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Nieporęt w zabudowie jednorodzinnej obowiązuje pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności 240 l lub w przypadku wytwarzania małej ilości odpadów dopuszcza się pojemnik o pojemności 120 l;
– zgodnie z ww. Regulaminem obowiązują pojemniki o pojemnościach 240 lub 120 l, muszą być:
1) wykonane z materiału zapewniającego ich trwałość,
2) wyposażone w pokrywę,
3) posiadać kółka,
4) przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym.

Ponadto, pojemniki o których mowa wyżej powinny być zgodne z obowiązującą w kraju normą PN-EN 840-1:2013-05, czyli powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia im odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcia przykładowego pojemnika, który posiada charakterystyczny kołnierz/chwytak i będzie współpracował z pojazdami specjalistycznymi. Strzałka wskazuje miejsce gdzie pojemnik powinien być oznakowany polską normą oraz maksymalnym obciążeniem:

Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia przykładowych ww. pojemników ogrodowych:


Warto też zwrócić uwagę, iż na terenie gminy Nieporęt jeszcze w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe pojemniki, niestety nie spełniają one wymogów określonych ww. regulaminem obowiązującym na terenie gminy Nieporęt, a przede wszystkim nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy. Poniżej zdjęcie ww. metalowych pojemników:

W związku z przedstawionymi powyżej dwoma przykładami pojemników (ogrodowych oraz metalowych) niezgodnych z obowiązującą w kraju normą PN-EN 840-1:2013-05 oraz brakiem ich przystosowania do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy informujemy, że coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdy ww. pojemniki wpadają do samochodów odbierających odpady komunalne. W przypadku plastikowych pojemników ogrodowych brak ich odpowiedniej konstrukcji powoduje między innymi ich połamanie lub wyłamywanie uchwytów, a także wpadanie do pojazdów przy odbiorze odpadów.
Mieszkańcy, którzy posiadają plastikowe pojemniki niezgodne z wymogami ww. regulaminu oraz krajową normą proszeni są o ich wymianę. W przypadku gdy pojemnik nie zostanie wymieniony na odpowiedni, firma będzie odbierać odpady z niedostosowanego pojemnika na odpowiedzialność jego właściciela.
Natomiast w gospodarstwach domowych, w których nadal zmieszane odpady komunalne są wystawiane w metalowych pojemnikach nastąpi brak ich odbioru przez firmę – mieszkańcy posiadający takie pojemniki są proszeni, o ich natychmiastową wymianę na zgodne z regulaminem Gminy Nieporęt oraz zgodne z wyżej opisaną krajową normą.