PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

UWAGA! – od 1 grudnia 2019 r. w PSZOK nie są przyjmowane odpady zielone (ogrodowe).

Tego rodzaju odpady, jako odpady BIO zbierane są bezpośrednio od mieszkańców

zgodnie z wyznaczonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych

od mieszkańców gminy Nieporęt.

W ramach systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Nieporęt utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie. Ww. punkt prowadzony jest przez Gminę Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

PSZOK – czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00.

Na ww. punkt można przywozić i wrzucać do wskazanych przez obsługującego PSZOK kontenerów lub pojemników niżej wymienione odpady komunalne powstające jedynie w gospodarstwach domowych tj:

– tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku itp.)należy pamiętać o zmniejszeniu objętości ww. odpadów np. poprzez zgniecenie, złożenie oraz opróżnieniu ich z resztek pokarmu, kosmetyków czy środków czystości itp.,

– szkło – należy pamiętać o opróżnieniu ww. odpadów z resztek pokarmu, kosmetyków czy środków czystości itp.,

– papier – należy pamiętać o zmniejszeniu objętości ww. odpadów np. poprzez zgniecenie, złożenie itp.,

– meble i odpady wielkogabarytowe,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE),

– odpady budowlane i remontowe – wytworzone w gospodarstwach domowych w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych np. malowanie ścian, sufitów, tapetowanie itp. w innych przypadkach należy zamówić kontener na tego rodzaju odpady od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (wykaz tego rodzaju przedsiębiorców znajduje się na stronie www.nieporet.pl zakładka Odpady),

– zużyte opony (pochodzące z gospodarstw domowych od samochodów osobowych, motorów, skuterów, rowerów itp.)należy pamiętać, że wymieniając opony powinno się je zostawić w miejscu, w którym dokonuje się wymiany,

– odpady niebezpieczne i chemikalia tj. środki ochrony roślin i opakowania po nich (używane na potrzeby gospodarstwa domowego nie w ogrodnictwie czy rolnictwie), oleje, tłuszcze, farby, tusze, detergenty, kleje, rozpuszczalniki itp.,

– popiół z palenisk domowych,

– odpady z tekstyliów i odzieży,

– przeterminowane leki,

– zużyte baterie i akumulatory.

Informujemy, że w przypadku chęci dostarczenia do ww. punktu odpadów budowlanych i remontowych, odpadów wielkogabarytowych lub ZSEE warto wcześniej zadzwonić pod numer telefonu 600-509-696 w celu uzyskania informacji, czy aktualnie w kontenerach na ww. odpady jest wystarczająca ilość miejsca.

UWAGA!
Na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie – odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych mogą przywozić tylko mieszkańcy gminy Nieporęt, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach uiszczonej ww. opłaty. Opłata ta nie obejmuje kosztu transportu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyżej wymienionych odpadów komunalnych.

WAŻNE!

Ponadto informujemy, że worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych oraz popiołu z palenisk domowych mieszkańcy gminy Nieporęt mogą pobrać z ww. punktu w dniach i godzinach jego funkcjonowania.

Dokładne informacje na powyższy temat można uzyskać w:

Urzędzie Gminy Nieporęt

Pl. Wolności 1

pok. nr 3 (parter), tel. (022) 767 04 48.