Zasady przyjmowania odpadów komunalnych

pochodzących z gospodarstw domowych w PSZOK

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w Nieporęcie przy ul. Małołęckiej 62 – zgodniez uchwałą nr LXIV/106/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 12222 ze zm.).

PSZOK prowadzony jest przez Gminę Nieporęt na terenie gminy Nieporęt pod adresem:

Nieporęt, ul. Małołęcka 62

tel. 600 509 696

PSZOK funkcjonuje:

od wtorku do soboty – w godzinach: 10.00 : 18.00

z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni i godzin określonych przez prowadzącego PSZOK.

W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z gospodarstw domowych:

 • papier – w której skład wchodzą odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z  tektury,
 • szkło – w której skład wchodzą odpady ze szkła,  w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale – w której skład wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 • tworzywa sztuczne – w której skład wchodzą odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • popiół z palenisk domowych.

Ww. odpady komunalne przyjmowane są wyłącznie jako odpady zebrane w sposób selektywny oraz po okazaniu osobie obsługującej PSZOK potwierdzenia ostatniej dokonanej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK.

Zgodnie z wyżej wspomnianą uchwałą odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (np. wymiana glazury, terakoty, paneli, malowanie ścian, sufitów, tapetowanie itp.) – przyjmowane będę w PSZOK w ilości 3 m3 (tj. 3 000 litrów) przypadającej łącznie na jedną nieruchomość, w każdym roku kalendarzowym.

Inaczej mówiąc właściciel danej (jednej) nieruchomości może dostarczyć w ciągu roku kalendarzowego               3 m3 (tj. 3 000 litrów, czyli 25 szt. worków o pojemności 120 l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ponadto prawo to przysługuje jedynie właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Nieporęt oraz tych, którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Aby dostarczyć tego rodzaju odpady do PSZOK:

 1. właściciel nieruchomości musi złożyć w siedzibie Urzędu Gminy, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt – wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt wraz z podpisaną klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych;
 2. po rozpatrzeniu wniosku przez pracownika Urządu Gminy Nieporęt właściciel nieruchomości otrzyma potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt;
 3. po otrzymaniu potwierdzenia prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt – właściciel nieruchomości może dostarczyć do PSZOK tego rodzaju odpady w ilości wskazanej w ww. Potwierdzeniu;
 4. na terenie PSZOK pracownik obsługujący go, pobiera od właściciela nieruchomości potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt, sprawdza zgodność ilości dostarczonych tego rodzaju odpadów i wskazuje kontener, do którego można je wrzucić.

Ww. dokumenty dostępne są na końcu niniejszej informacji oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt, a także na stronie internetowej www.nieporet.pl zakładka Odpady:

 • Co zrobić z? – odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi (na końcu informacji),
 • System Gospodarki Odpadami Komunalnymi – informator (na końcu informacji)

oraz BIP/Poradnik Interesanta/Formularze – wnioski/Dział Gospodarki Komunalnej/Wniosek przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych na PSZOK.

Usługi świadczone przez PSZOK nie obejmują przyjmowania następujących odpadów:

 • wytworzonych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • w postaci materiałów budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest, papę, smołę, materiały izolacyjne, okna, części dachu,
 • części samochodowych,
 • butli gazowych.

Ponadto w PSZOK udostępniane są właścicielom nieruchomości kolorowe worki, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz worki przeznaczone do zbierania popiołu z palenisk domowych.

Właściciele nieruchomości dostarczając odpady komunalne do PSZOK:

 • umieszczają odpady w kontenerach lub w pojemnikach wskazanych przez prowadzącego PSZOK,
 • w przypadku dostarczania do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych – przekazują prowadzącemu PSZOK pisemne potwierdzenie prawa do oddania przez właściciela nieruchomości określonej ilości tego rodzaju odpadów,
 • w sytuacji odmowy przyjęcia przez prowadzącego PSZOK odpadów do PSZOK właściciele zagospodarowują te odpady zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

Prowadzący PSZOK:

 • weryfikuje odpady dostarczone przez właścicieli zgodnie z zakresem usług świadczonych przez PSZOK,
 • pobiera od właścicieli i weryfikuje pisemne potwierdzenia prawa do oddania w PSZOK określonej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych wydane przez Urząd Gminy,
 • wskazuje właścicielom kontenery lub pojemniki, w których Właściciele umieszczają odpady danego rodzaju dostarczone do PSZOK, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt,
 • wydaje właścicielom kolorowe worki, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz worki przeznaczone do zbierania popiołu z palenisk domowych.

UWAGA!

W przypadku chęci dostarczenia do ww. punktu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych warto wcześniej zadzwonić w celu uzyskania informacji, czy aktualnie w kontenerach na ww. odpady jest wystarczająca ilość miejsca – tel. 600 509 696

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego PSZOK:

1) należy złożyć do Urzędu Gminy:

a) pisemnie lub ustnie do protokołu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy,

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) za pomocą aplikacji LocalSpot;

2) zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

a) dane Właściciela nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, obejmujące imię i nazwisko oraz aktualne dane do kontaktu,

b) datę zdarzenia objętego zgłoszeniem,

c) określenie zakresu niewłaściwego świadczenia usług (zwięzły opis) będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z przedstawieniem, jeżeli jest to możliwe, dowodów na poparcie zarzutów;

3) zgłoszenie wnoszone na piśmie powinno być opatrzone podpisem Właściciela;

4) zgłoszenie niespełniające ww. wymogów formalnych podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych reklamacji.

Ponadto informujemy mieszkańców gminy Nieporęt o nowo przyjętym przez Radę Gminy Nieporęt Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt – uchwała nr LXIV/105/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 12222 ze zm.) – dostępny na stronie internetowej www.nieporet.pl zakładka Odpady Przepisy prawa.

Dokładne informacje na powyższy temat można uzyskać w:

Urzędzie Gminy Nieporęt

Pl. Wolności 1

pok. nr 3 (parter), tel. 22 767 04 48