Zasady przyjmowania odpadów komunalnych

pochodzących z gospodarstw domowych w PSZOK

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w Nieporęcie przy ul. Małołęckiej 62zgodnie z uchwałą nr XX/8/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1797 ze zm.).

PSZOK prowadzony jest przez Gminę Nieporęt na terenie gminy Nieporęt pod adresem:

Nieporęt, ul. Małołęcka 62

tel. 600 509 696

PSZOK funkcjonuje: od wtorku do soboty – w godzinach: 10.00 : 18.00

z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni i godzin określonych przez prowadzącego PSZOK w przypadku zaistnienia takiej konieczności z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

W PSZOK przyjmowane są wymienione poniżej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone w gospodarstwach domowych:

 • papier, w tym odpady z papieru i tektury, opakowania z papieru i tektury,
 • szkło, w tym odpady ze szkła, opakowania ze szkła,
 • metale, w tym odpady metali, opakowania z metali,
 • tworzywa sztuczne, w tym odpady tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach itp.,
 • odpady niebezpieczne i chemikalia takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, oleje, tłuszcze, farby, tusze, detergenty, kleje, rozpuszczalniki itp., określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadówprzyjmowane są w zamkniętych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach,
 • przeterminowane leki,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odzież, tekstylia i opakowania z tekstyliów,
 • popiół z palenisk domowych.

Ww. odpady przyjmowane są wyłącznie jako odpady zebrane w sposób selektywny oraz po okazaniu osobie obsługującej PSZOK potwierdzenia ostatniej dokonanej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK.

Zgodnie z wyżej wspomnianą uchwałą odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę np. wymiana glazury, terakoty, paneli, malowanie ścian, sufitów, tapetowanie itp. – przyjmowane będę w PSZOK w ilości 3 m3 (tj. 3 000 litrów) przypadającej łącznie na jedną nieruchomość, w każdym roku kalendarzowym.

Inaczej mówiąc właściciel danej (jednej) nieruchomości może dostarczyć w ciągu roku kalendarzowego

3 m3 (tj. 3 000 litrów, czyli 25 szt. worków o pojemności 120 l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ponadto prawo to przysługuje jedynie właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Nieporęt oraz tych, którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Aby dostarczyć tego rodzaju odpady do PSZOK:

 • właściciel nieruchomości musi złożyć w siedzibie Urzędu Gminy, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt – wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt wraz z podpisaną klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych;
 • po rozpatrzeniu wniosku przez pracownika Urządu Gminy Nieporęt właściciel nieruchomości otrzyma potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt;
 • po otrzymaniu potwierdzenia prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt – właściciel nieruchomości może dostarczyć do PSZOK tego rodzaju odpady w ilości wskazanej w ww. Potwierdzeniu;
 • na terenie PSZOK pracownik obsługujący go, pobiera od właściciela nieruchomości potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt, sprawdza zgodność ilości dostarczonych tego rodzaju odpadów i wskazuje kontener, do którego można je wrzucić.

Ww. dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt oraz na stronie internetowej www.nieporet.pl zakładka Odpady:

 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (na końcu informacji),
 • Co zrobić z? – odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi (na końcu informacji),
 • System Gospodarki Odpadami Komunalnymi – informator (na końcu informacji).

Usługi świadczone przez PSZOK nie obejmują przyjmowania odpadów komunalnych:

 • wytworzonych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej, ogrodniczej, przemysłowej itp.,
 • w postaci materiałów budowlanych i rozbiórkowych zawierających, np. azbest, papę, smołę, materiały ociepleniowe, w tym styropian, okna, części dachu itp.,
 • w postaci części samochodowych, np. zderzaków, reflektorów, części karoserii, siedzisk itp.,
 • oraz odpadów komunalnych pochodzących z terenu innych gmin.

Ponadto w PSZOK udostępniane są właścicielom nieruchomości kolorowe worki, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz worki przeznaczone do zbierania popiołu z palenisk domowych.

Właściciele nieruchomości dostarczając odpady komunalne do PSZOK:

 • umieszczają odpady w kontenerach lub w pojemnikach wskazanych przez prowadzącego PSZOK,
 • w przypadku dostarczania do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych – przekazują prowadzącemu PSZOK pisemne potwierdzenie prawa do oddania przez właściciela nieruchomości określonej ilości tego rodzaju odpadów,
 • w sytuacji odmowy przyjęcia przez prowadzącego PSZOK odpadów do PSZOK właściciele zagospodarowują te odpady zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

Prowadzący PSZOK:

 • weryfikuje odpady dostarczone przez właścicieli zgodnie z zakresem usług świadczonych przez PSZOK,
 • pobiera od właścicieli i weryfikuje pisemne potwierdzenia prawa do oddania w PSZOK określonej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych wydanego przez Urząd Gminy,
 • wskazuje właścicielom kontenery lub pojemniki, w których Właściciele umieszczają odpady danego rodzaju dostarczone do PSZOK, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt,
 • wydaje właścicielom kolorowe worki, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz worki przeznaczone do zbierania popiołu z palenisk domowych.

UWAGA!

W przypadku chęci dostarczenia do ww. punktu odpadów wielkogabarytowych lub ZSEE warto wcześniej zadzwonić w celu uzyskania informacji, czy aktualnie w kontenerach na ww. odpady jest wystarczająca ilość miejsca – tel. 600 509 696

 

REKLAMACJE – niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego PSZOK:

1) należy złożyć do Urzędu Gminy:

a) pisemnie lub ustnie do protokołu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy,

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy, utworzoną na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

c) za pomocą aplikacji LocalSpot;

2) reklamacja powinna określać co najmniej:

a) dane Właściciela nieruchomości, której dotyczy reklamacja, obejmujące imię i nazwisko oraz aktualne dane do kontaktu,

b) datę zdarzenia objętego reklamacją,

c) określenie zakresu niewłaściwego świadczenia usług (zwięzły opis) będącego przedmiotem reklamacji wraz z przedstawieniem, jeżeli jest to możliwe, dowodów na poparcie zarzutów reklamacji, np. zdjęcie, nagranie itp.;

3) reklamacja wnoszona na piśmie powinna być opatrzona podpisem Właściciela, natomiast reklamacja wnoszona za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

4) reklamacja niespełniająca ww. wymogów formalnych podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych reklamacji.

Ponadto informujemy mieszkańców gminy Nieporęt o nowo przyjętym przez Radę Gminy Nieporęt Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt – uchwała nr XX/7/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 1796 ze zm.) – dostępny na stronie internetowej www.nieporet.pl zakładka Odpady Przepisy prawa.

Dokładne informacje na powyższy temat można uzyskać w:

Urzędzie Gminy Nieporęt

Pl. Wolności 1

pok. nr 3 (parter), tel. 22 767 04 48