W ramach systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Nieporęt został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie.

Ww. punkt prowadzony jest przez Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt, natomiast osobami, które go obsługują są Jan Błaszczuk i Grzegorz Kawka.

PSZOK – czynny jest od wtorku do soboty

w godzinach 10.00 – 18.00.

Na ww. punkt można przywozić i wrzucać do odpowiednio oznakowanych kontenerów odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych tj:

  • odpady zielone (ogrodowe) – odpady te przekazywane są bezpośrednio do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), w związku z powyższym należy je wysypać z worków do kontenera,
  • tworzywa sztuczne (plastik), opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku itp.)należy pamiętać o zmniejszeniu objętości ww. odpadów np. poprzez zgniecenie, złożenie oraz opróżnieniu ich z resztek pokarmu, kosmetyków czy środków czystości itp.
  • szkło – należy pamiętać o opróżnieniu ww. odpadów z resztek pokarmu, kosmetyków czy środków czystości itp.
  • papier – należy pamiętać o zmniejszeniu objętości ww. odpadów np. poprzez zgniecenie, złożenie itp.
  • meble i odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE),
  • odpady budowlane i remontowe – pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych w gospodarstwach domowych w innych przypadkach należy zamówić kontener na tego rodzaju odpady od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • zużyte opony (pochodzące z gospodarstw domowych od samochodów osobowych ew. ciągników)należy pamiętać, że wymieniając opony powinno się je zostawić w miejscu, w którym dokonuje się wymiany,
  • popiół z palenisk domowych,
  • niebezpieczne odpady komunalne tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, oleje, tłuszcze, farby, tusze, detergenty itp.

Informujemy, że w przypadku chęci wywiezienia do ww. punktu odpadów zielonych, odpadów budowlanych i remontowych, czy odpadów wielkogabarytowych warto wcześniej zadzwonić pod numer telefonu 600-509-696 w celu uzyskania informacji, czy aktualnie w kontenerach na ww. odpady jest wystarczająca ilość miejsca.

UWAGA!
Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie – odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych mogą przywozić tylko mieszkańcy Gminy Nieporęt, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach uiszczonej ww. opłaty. Opłata ta nie obejmuje kosztu transportu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyżej wymienionych odpadów komunalnych.

WAŻNE!

Ponadto informujemy, że worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych oraz popiołu z palenisk domowych mieszkańcy Gminy Nieporęt mogą pobrać z ww. punktu w dniach i godzinach jego funkcjonowania.