Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYOWOYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY NIEPORĘT

Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG ( t.j. Dz.U.2016.250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Nieporęt o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Nieporęt w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Nieporęt (Dział Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4), na stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce Ekologia oraz Komunikaty oraz u sołtysów.
Wypełnione druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@nieporet.pl. zgodnie z art. 63 KPA zgłoszenie powinno posiadać podpis elektroniczny.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Działu  Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Nieporęt oraz Straż Gminna rozpoczynają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieporęt.
W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków