KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NIEPORĘT

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.                                                                                                       

W związku z tym każdy mieszkaniec Gminy Nieporęt powinien wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Nieporęt.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Nieporęt (stojak w wejściu), na stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce Ekologia.

Wypełnione druki należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pocztą na adres Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@nieporet.pl.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Działu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Nieporęt oraz Straż Gminna przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieporęt.

W pierwszej kolejności sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana jest szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków :