Gmina Nieporęt przystąpiła do programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych.

Gmina Nieporęt przystąpiła do programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych, dzięki której mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do tańszego węgla.

Ważne Informacje!

1. Koszt jednej tony (1 t) węgla dla mieszkańca wynosi 1 906,50 zł brutto.

2. WNIOSEK o zakup preferencyjny można złożyć TYLKO RAZ w roku. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu. Dostępność węgla jest uzależniona od ilości wpływających wniosków.

3. Dystrybucję węgla będzie prowadzić Optimax, Wola Aleksandra, ul. Wolska 104, (22) 774-33-26.

4. Dokładny termin dostarczenia „gminnego” węgla do miejsca dystrybucji uzależniony jest od spółki Skarbu Państwa – Polskiej Grupy Górniczej.

5. Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi maks. 1500 kg (1,5 tony) do 31 grudnia 2022 r. oraz maks. 1500 kg (1,5 tony) od 1 stycznia 2023 r.

6. Minimalna ilość węgla do zakupu, ze względów technologicznych, wynosi 400 kg.

7. Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla oraz jego dostępność. Węgiel jest certyfikowany – certyfikaty do wglądu dostępne są w Kancelarii Urzędu.

W związku z powyższym rusza nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców. Wniosek jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.nieporet.pl (poniżej) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nieporęt.

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA – KROK PO KROKU:

1. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu lub za pomocą ePUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Brak podpisu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. Weryfikacja wniosku przez pracownika Urzędu Gminy,

3. Kontakt pracownika Urzędu Gminy Nieporęt (telefoniczny lub e-mail) z informacją dla Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia wniosku.

4. Dokonanie wpłaty przez Wnioskodawcę na numer konta bankowego podanego przez Pracownika Gminy Nieporęt, po weryfikacji wniosku.

Płatności będzie można dokonywać:

– kartą płatniczą – w Kancelarii Urzędu w godzinach przyjęć interesantów;

– gotówką – w dowolnym Banku;

– przelewem – wpisując w tytule „Preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy”.

5. Po zaksięgowaniu wpłaty (najczęściej kolejny dzień roboczy), będzie możliwy odbiór dokumentu z Urzędu Gminy uprawniającego do odbioru węgla.

Uwaga!

Do preferencyjnego zakupu węgla Gmina nie świadczy usługi dowozu pod adres domowy. Konieczny jest własny transport (przyczepką samochodową lub samochodem otwartym od góry) lub skorzystanie z dodatkowo płatnej usługi transportu firmy dystrybucyjnej lub innej. Węgiel nie będzie workowany. Węgiel będzie do odbioru na terenie miejscowości Wola Aleksandra.

Płatności będą przyjmowane po dostawie węgla z PGG

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238).

Wniosek do pobrania:

Wniosek o zakup preferencyjny węgla (*doc)

***Wniosek dotyczy zakupu paliwa do dnia 31.12.2022 r.***

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z Informacjami na odwrocie wniosku

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI

Pola wybory zaznaczyć znakiem X

Wójt Gminy Nieporęt

Plac Wolności 1

05-126 Nieporęt

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

1.  Dane Wnioskodawcy

Imię…………………………………………………    Nazwisko…………………………………………………………………………………

Nr telefonu…………………………….…………  lub  Adres e-mail……………………………………………………………………..

2.  Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny

Miejscowość …………………………………………………………..  Kod pocztowy…………………………………………………

Ulica………………………………………………………………………..  Nr budynku…………………   Nr lokalu…………………

3. Określenie ilości i rodzaju paliwa stałego, o którego zakup występuje Wnioskodawca
w ramach zakupu preferencyjnego – należy zakreślić jeden sortyment w ilości min. 400 kg i maks. 1500 kg (1,5 t).

…….……………… kg węgla w postaci:                          □   ORZECH                       □  KOSTKA

4. Oświadczam, że:

a) dokonałem (-am) już zakupu preferencyjnego paliwa stałego:

□ NIE                          □ TAK ……………………………[kg] (należy podać ilość zakupionego paliwa)

b) ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej 1500 kg (1,5 tony).

□ NIE                          □ TAK ……………………………[kg] (należy podać ilość zakupionego paliwa)

c) jestem świadoma(y) że moje dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane (udostępnione) podmiotowi zajmującemu się dystrybucją paliwa stałego na zlecenie Urzędu Gminy Nieporęt, w celu sfinalizowania zakupu paliwa stałego.

d) zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

e) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

.…………………………………….                                    ……………………………………………….

(data: dd / mm / rrrr)                                                                      (czytelny podpis Wnioskodawcy)

Administratorem danych osobowych jest Gmina Nieporęt, reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1; 05-126 Nieporęt; adres e-mail: urzad@nieporet.pl; numer telefonu: (22) 767 04 00; fax: (22) 767-04-41. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt pod adresem https://www.nieporet.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/.

Informacje!

1. Koszt jednej tony (1 t) węgla dla mieszkańca wynosi 1 906,50 zł brutto.

2. WNIOSEK o zakup preferencyjny można złożyć TYLKO RAZ w roku.

3. Dystrybucję węgla prowadzi Optimax, Wola Aleksandra, ul. Wolska 104, (22) 774-33-26.

4. Dokładny termin dostarczenia „gminnego” węgla do miejsca dystrybucji uzależniony jest od spółki Skarbu Państwa – Polskiej Grupy Górniczej.

5. Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi do 31 grudnia 2022 r. maks. 1500 kg (1,5 tony).

6. Minimalna ilość węgla do zakupu, ze względów technologicznych, wynosi 400 kg.

7. Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla oraz jego dostępność. Węgiel posiada stosowne certyfikaty.

Adnotacje urzędowe (wypełnia urzędnik):

Wniosek został zweryfikowany:

o Wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, o którym mowa we wniosku, został ROZPATRZONY POZYTYWNIE

o Wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie złożył wniosku o dodatek węglowy. 

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o Wnioskodawcy przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

o Wnioskodawcy NIE przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego paliwa stałego

…………………………………………                            ….….……………………….…………………………………………………………(data: dd / mm / rrrr)                             (pieczęć i podpis pracownika dokonująceg