Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (Przedsiębiorcy, Rolnicy)


Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Nieporęt na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Zezwolenie na usunięcie drzewa jest wymagane jeżeli obwód jego pnia na wysokości 5 cm od ziemi wynosi więcej niż:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku usuwania drzew z gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako lasy i grunty leśne należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Legionowie, Referat Środowiska, tel. 22 7640 125.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, który zawiera:
  • imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy (Właściciela nieruchomości lub Użytkownika, za zgodą Właściciela nieruchomości);
  • nazwę gatunku drzewa wraz z jego obwodem pnia mierzonym na wysokości 130 cm (lub nazwę gatunku krzewu wraz ze wskazaniem powierzchni jaką zajmuje krzew);
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte(nr ew. działki i obręb);
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (czyją własnością jest działka);
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa;
 1. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 2. Pełnomocnictwo (oryginał)* – właściciel lub współwłaściciele nieruchomości mogą działać przez pełnomocnika składając pełnomocnictwo, które podlega opłacie skarbowej (17 zł).
 3. Zgodę właściciela nieruchomości (oryginał)* – jeżeli nieruchomość jest własnością kilku lub kilkunastu osób, należy przedłożyć dokument zgłoszenia podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli, dotyczy to również użytkowników wieczystych.
 4. W przypadku zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów, ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika;
 5. W przypadku wnioskowanego usunięcia drzew lub krzewów z przyczyn wynikających z planowanych inwestycji budowlanych – kopia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wraz z projektem zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do ww. decyzji – jeśli została wydana i/lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia robót – jeśli dokonano zgłoszenia;
 6. Projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwanie drzewa lub krzewu w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
  • przesadzenia drzewa lub krzewu.
 1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli była wydana.
 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca występuje w imieniu firmy załącza kopię wypisu z KRS lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników).

Jeśli wniosek jest niekompletny organ wzywa w wyznaczonym terminie do uzupełnieni braków w dokumentacji pod rygorem odmowy lub pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Oględziny w terenie w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 

Wójt Gminy może wnieść sprzeciw, jeżeli:

 • drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie przeznaczonym

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronione jest innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • drzewo rośnie na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 • drzewo spełnienia kryteria uznania go za pomnik przyrody,

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Decyzja – zezwalająca lub odmowna na usuniecie wnioskowanych drzew.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Opłaty:

 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy – pełnomocnictwo (w tym prokura).
 • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek Urzędu Gminy Nieporęt – 52 8013 1029 2003 0003 7415 0001 (potwierdzenie przelewu dołączyć do dokumentacji) lub kartą w Kancelarii Urzędu.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 • dokumenty należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pl. Wolności 1 (wejście od ul. J. Kazimierza)
 • więcej informacji udziela Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. (22) 767-04-10

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów (*doc)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów (*pdf)

Wzór zgody właściciela / współwłaściciela nieruchomości (*docx)