Ogólne zasady i cele przejmowania dróg wewnętrznych
§ 1.
1. Przejmowanie dróg Wewnętrznych na Własność Gminy może następować W przypadkach, gdy
lokalizacja tych dróg oraz ich parametry techniczne mają znaczenie dla poprawy komunikacji
na terenie danego sołectwa lub Gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przejmowanie dróg Wewnętrznych na Własność Gminy może następować W celu:
l) realizacji założeń lokalnej polityki komunikacyjnej (transportowej) – Wynikającej z planu/planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy – na potrzeby rozwoju gminnej sieci drogowej, tj. sieci
dróg publicznych;
2) zabezpieczenia potrzeb Gminy W zakresie dróg Wewnętrznych o charakterze porządkowym,
3. Przejmowanie dróg Wewnętrznych na cele określone W ust. 1 następuje z uwzględnieniem zasad
określonych W § 2 i 3.
Szczegółowe zasady i cele przejmowania dro’g wewnętrznych
§ 2.
Na mienie Gminy mogą być przejmowane:
l) drogi Wewnętrzne lub nieruchomości przeznaczone pod drogi – W przypadkach, gdy przejęcie
drogi służy zabezpieczeniu realizacji zadań i potrzeb Gminy W zakresie rozwoju sieci dróg
gminnych (gminnych dróg publicznych) oraz gdy parametry tych dróg/nieruchomości spełniają
Wszystkie Wymagania techniczne przewidziane prawem dla dróg publicznych a ich lokalizacja
czyni z nich drogi realizujące cele publiczne określonej grupy mieszkańców (mieszkańców
sołectwa lub Gminy), jak też
2) drogi Wewnętrzne lub nieruchomości – służące:
a) poszerzeniu istniejących dróg gminnych lub
b) poszerzeniu dróg Wewnętrznych stanowiących Własność Gminy – W zakresie umożliwiającym
powstanie dróg o parametrach jakim powinny odpowiadać drogi publiczne pod Warunkiem,
że usytuowanie tych dróg będzie zgodne polityką komunikacyjną (transportowa) Gminy
Wynikaj ącą z planu zagospodarowania przestrzennego,
3) drogi ujęte W planie zagospodarowania przestrzennego.
Wymogi w zakresie parametrów przejmowanych dróg wewnętrznych
§3.
1. Drogi Wewnętrzne mogą być przejmowane na mienie Gminy dla zabezpieczenia potrzeb Gminy
W zakresie dróg Wewnętrznych o charakterze porządkowym pod Warunkiem, że szerokość tych dróg
Wynosić będzie co najmniej 6m. Przejecie drogi Wewnętrznej nie stanowi zobowiązania
(nie zobowiązuje) Gminy do Wybudowania drogi utwardzonej.
2. Drogi Wewnętrzne mogą być przejmowane na mienie Gminy dla zabezpieczenia potrzeb Gminy
W zakresie dróg Wewnętrznych o charakterze porządkowym – dla poprawy parametrów
technicznych/poszerzenia istniejących dróg Wewnętrznych stanowiących Własność Gminy, pod
Warunkiem, że przejęcie drogi Wewnętrznej pod to poszerzenie spowoduje powstanie Wewnętrznej
drogi gminnej o szerokości co najmniej 6 m.
3. W wyjątkowych Wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym
zagospodarowaniem terenu i Występującymi jednocześnie określonymi potrzebami Gminy,
na Wniosek Wójta Gminy – na Własność Gminy mogą być przejęte drogi Wewnętrzne nie spełniające
warunków określonych w niniejszych Zasadach – pod Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
Komisji Gospodarczej oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Przez potrzeby Gminy,
o których mowa Wyżej nalezy rozumieć W szczególności – potrzeby dojazdu do instytucji,
obiektów i urządzeń gminnych.
4. W przypadku, gdy budowa przez Gminę sieci wodociągowo – kanalizacyjnych związana jest
z koniecznością zlokalizowania tych sieci na gruntach nie stanowiących własności Gminy –
zabezpieczenie potrzeb W zakresie lokalizacji sieci Wodociągowo – kanalizacyjnych powinno
odbywać się W oparciu o służebność przesyłu. Gmina może przejmować dla wyzej wskazanych
potrzeb drogi Wewnętrzne – tylko W przypadku, gdy szerokość tych dróg odpowiada parametrom
określonym w ust. l.