Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej