Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w zakresie projektów aktów prawa miejscowego

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w zakresie projektów aktów prawa miejscowego