Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za podarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządzone w dniu 20 marca 2014 r. z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady miny Nieporęt w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za podarowanie odpadami komunalnymi.