Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt.

Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządzone w dniu 11 czerwca 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt.