XLV sesja Rady Gminy Nieporęt dniu 12 października 2021 r. (wtorek ) , godz.11.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. (wtorek ) , godz.11.00,  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród Wójta nauczycielom szkół z terenu gminy Nieporęt.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2021 – 2030.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwaływ sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad określenia ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwaływ sprawie nadania nazwy „Widokowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 493/3 i 509/15.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania wniosku Wójtowi Gminy Nieporęt według właściwości.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwaływ sprawie rozwiązania klubu radnych „Radni dla Gminy Nieporęt”.
 13. Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII, XLIV  sesji.
 14. Informacja Wójta z prac między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym – analiza oświadczeń majątkowych oraz sprawozdanie Wójta z realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.
 15. Informacja Przewodniczącej Rady z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym – analiza oświadczeń majątkowych.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.         

     Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

     /-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja: http://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/25315718-6efd-4