Absolutorium dla wójta

Radni udzielili Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium

 

Podczas sesji w dniu 7 czerwca radni udzielili wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium   z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Rada Gminy Nieporęt przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, zatwierdziła uchwałą  Nr LVII/41/2018 sprawozdanie finansowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok – 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2017 rok oraz Informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt sporządzonej na dzień 31.12.2017 r.

Ponadto, przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy, radni zostali zapoznani:  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji  o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za rok 2017 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za 2017 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę  Nr LVII/42/2018 – 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” udzielając Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.