Azbest – odbiór

W 2019 r. Gmina Nieporęt dwukrotnie otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Koszt całego przedsięwzięcia związanego z demontażem, odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest przekroczył 53 000 zł. Podjęte działania w roku 2019 umożliwiły utylizację ponad 125 ton azbestu, który znajdował się na terenie naszej gminy.

Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że wnioski o odbiór i demontaż azbestu można składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt w trybie ciągłym

Wniosek powinien zawierać:

 • dane adresowe osoby ubiegającej się o odbiór azbestu,
 • telefon kontaktowy,
 • adres nieruchomości, z której będzie odebrany azbest (z wyszczególnieniem ewidencyjnego numeru działki),
 • rodzaj zabudowy, z której azbest jest zdemontowany (np. budynek gospodarczy),
 • rodzaj azbestu (np. płyta falista, karo, rura itd.)
 • informację czy zachodzi konieczność demontażu wyrobów zawierających azbest czy tylko ich odbiór i utylizacja,
 • szacunkową ilość azbestu do zabrania podaną w m2 lub tonach,
 • informację o wyrobach zawierających azbest.

Odbiór wyrobów zawierających azbest możliwy będzie pod warunkiem, że Gmina Nieporęt w danym roku otrzyma dofinansowanie na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku odbioru azbestu zdjętego z dachu powinien on być odpowiednio przygotowany – zapakowany w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożony na paletach, w miejscu umożliwiającym jego mechaniczny załadunek.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, kontakt pod nr tel. (22) 767 04 10.

Wniosek:  http://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2016/01/wniosek-azbest.pdf

Załącznik: http://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2015/12/zalacznik-azbest.pdf

Jednocześnie przypominamy, że:

 1. Do końca 2032 r. właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby azbestowe mają obowiązek je usunąć (wycofać z użytkowania). Mieszkańcy zamierzający usunąć azbest indywidualnie z terenu własnej posesji powinni prace związane z jego demontażem zlecić specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia. Wykaz uprawnionych firm dostępny jest na stronie https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy;
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „Wykorzystujący” wyroby zawierające azbest dokonuje corocznie inwentaryzacji ww. wyrobów, a wyniki ujmuje w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” , informując o rodzaju, ilości i miejscu występowania wyrobów zawierających azbest;
 3. informację sporządza właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości w dwóch egzemplarzach (jeden pozostawia dla siebie):

– osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają ww. informację Wójtowi,

– podmioty gospodarcze oraz osoby będące przedsiębiorcami przedkładają samodzielnie coroczną informację bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego;

 1. informację sporządza się według stanu na dzień 31 grudnia za rok poprzedni i należy ją składać corocznie do dnia 31 stycznia;
 2. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, Wykonawca prac demontażowych pokrycia dachowego przed rozpoczęciem usuwania wyrobów zawierających azbest powinien dokonać zgłoszenia powyższych prac do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz okręgowemu inspektorowi pracy;
 3. Za samowolne usunięcie azbestu grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Ww. kara może być zamieniona na pracę społecznie użyteczną, a w wypadku, gdy ukarany nie zgodzi się na to, na karę do 30 dni aresztu,
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kto wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo ww. informacji Marszałkowi Województwa Mazowieckiego lub Wójtowi podlega karze grzywny.

Podstawa prawna:

 1. 162 ust. 3 i 4, art. 345, 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.
 2. 10 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31).