INFORMACJA o Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Port Nieporęt-Pilawa – historia, bieżące działania i nowe perspektywy

Jednym z powodów podjęcia tej decyzji był fakt, iż dzierżawa przedmiotowego terenu nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w postaci właściwego zagospodarowania i utrzymania terenu oraz wykorzystania w pełni jego naturalnych walorów i możliwości turystyczno-rekreacyjnych. Skłoniło to Gminę do poszukiwania nowych rozwiązań, zmierzających do kompleksowego zagospodarowania na wysokim poziomie Portu Nieporęt-Pilawa i dostosowania go do potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców. Zgłoszona przez jednego z dzierżawców chęć wykupienia samego portu w Nieporęcie była nie do przyjęcia przez Gminę i z punktu widzenia interesu społecznego można by ją porównać z pozbycia się np. części ważnej drogi publicznej.

Podobnie nie można było zaakceptować propozycji 10-letniej dzierżawy terenu Port Nieporęt, zakładającej realizację naniesień inwestycyjnych przez dzierżawcę w wysokości tylko ok. 1,5 mln zł. Jest to bowiem kwota niegwarantująca poprawy wizerunku i funkcjonalności terenu, a jednocześnie nieporównywalna z wydatkami zaplanowanymi przez Gminę na inwestycje w obszarze Kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego (Port Nieporęt-Pilawa), które w samym 2014 roku wyniosą ponad 0,5 mln złotych oraz 60 tys. złotych na koncepcję i projekt zagospodarowania terenu. Końcowa wartość modernizacji obiektu z naniesieniami inwestycyjnymi może wynieść szacunkowo ok. 30 mln złotych, które Gmina planuje pozyskać ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.
Gmina już obecnie przystąpiła do realizacji intensywnych działań w celu stworzenia na terenie Portu optymalnych warunków do aktywnego uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku, z wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie daje ten piękny obszar i jego położenie, z zachowaniem nowoczesnych standardów.

Kompleks Portu Nieporęt-Pilawa ma dla Gminy Nieporęt ogromne znaczenie, z uwagi na jego turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowy charakter. Podobnie jak Dzika Plaża po przeprowadzonej z sukcesem jej rewitalizacji, może przy wykorzystaniu środków unijnych stać się za parę lat wizytówką turystyczną Gminy.

Aby osiągnąć zamierzony cel, niezbędne jest w pierwszej kolejności wykonanie i przyjęcie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej, co poza kompleksowym i planowym zagospodarowaniem terenu pozwoli na aplikowanie o środki unijne w perspektywie 2015-2020. Gmina zaplanowała wykonanie tych zadań w ciągu najbliższych dwóch lat, tak by docelowy proces inwestycyjny mógł rozpocząć się już w 2016 roku.

Do tego czasu, w okresie ,,przejściowym”, Gmina chce zapewnić niezakłócone funkcjonowanie Kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego, tak aby mogli z niego korzystać na bieżąco mieszkańcy Gminy i inni użytkownicy: amatorzy sportów wodnych, w tym żeglarze oraz turyści.
Dotychczasowy dzierżawca Portu Nieporęt nie wyrażał zgody na przekazanie pomostów cumowniczych na rzecz Gminy Nieporęt. Natomiast oferta finansowa przedstawiona przez tego dzierżawcę za całą jego infrastrukturę, z uwagi na wysoką cenę, nieadekwatną do jej złego stanu technicznego, nie mogła zostać i nie została zaakceptowana przez Gminę.

Podobnie były dzierżawca nie przeniósł na Gminę praw do wody na części akwenu Jeziora Zegrzyńskiego, sąsiadującej z portem Nieporęt (umowa z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, zawarta przez byłego dzierżawcą Portu Nieporęt, obowiązuje do października 2015 r.), w związku z czym, w okresie ,,przejściowym” Gmina będzie montowała pomosty na pozostałej części akwenu, pozostawiając możliwość slipowania w dotychczasowym miejscu. W porcie Pilawa zachowana została natomiast pełna dostępność miejsc portowych.

Po potokólarnym przejęciu Kompleksu/Portu Nieporęt – Pilawa, w okresie od 1 listopada 2013 r. do chwili obecnej, Gmina Nieporęt podjęła i zrealizowała między innymi następujące działania:

1) dokonano szczegółowej analizy i oceny stanu Kompleksu;
2) ubezpieczono obiekt,
3) ustalono warunki korzystania z obszarów Kompleksu z podmiotami funkcjonującymi dotychczas na tym terenie w zakresie dalszego świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Kompleksu na okres najbliższych dwóch lat,
4) przeprowadzono znaczną część prac porządkowych na terenie Portu Nieporęt-Pilawa, likwidując
między innymi wysypiska gruzu i odpadów,
5) dokonano rozbiórki nienadającego się do użytku budynku ,, starej inżynierii”,
6) usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu użytkowników i obiektu (na parkingach i w obrębie
parku),
7) przeprowadzono konsultacje społecznych w formie ankiety, celem zbadania opinii oraz
oczekiwań mieszkańców i użytkowników terenu – w związku z przygotowaniami do jego
zagospodarowania,
8) ogłoszono Konkursu otwarty na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej
zagospodarowania „Portu Nieporęt i Pilawa”; z terminem składania prac konkursowych do dnia
31 marca br.,
9) przygotowano i złożono wniosek o dzierżawę części akwenów wodnych Jeziora Zegrzyńskiego,
10) podpisanie umowy z firmą „Solid” na monitorowanie sygnałów alarmowych z czujek,
zamontowanych w obiektach na terenie portów oraz patrolowanie obiektu,
11) stworzenie możliwość zimowania jednostek pływających na terenie portu, w okresie zimowym
2013/2014;
12) podpisanie umów na dostawę mediów,
13) powołanie pełnomocnika ds. obiektu Port Nieporęt-Pilawa w Urzędzie Gminy Nieporęt,
14) zatrudniono pracowników strefy portowej,
15) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie pomostu
pływającego,
16) zlecono wykonanie nowej bramy wjazdowej na teren Kompleksu,
17) przygotowanie umowy na wykonanie remontu obiektów na terenie Kompleksu;
18) podjęto remont sanitariatów;
19) ustawiono kontener z natryskami,
20) przygotowano zlecenie całodobowej ochrony Kompleksu,
21) przygotowano przetarg na zakup systemu parkometrów,
22) wykonano podział Kompleksu na systemy funkcjonalne i przygotowano regulaminy korzystania z Kompleksu oraz cenniki korzystania z obiektów użyteczności publicznej, celem uchwalenia tych dokumentów przez Radę Gminy;
23) przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych budowy pomostów pływających.

Jak wynika z powyższej informacji, w niedługim czasie udało się przeprowadzić wiele działań organizacyjnych, porządkowych i przygotowawczych. Wiele zostaje jeszcze do załatwienia, tym bardziej, że stan przejętego terenu wymagał i nadal wymaga wielu przedsięwzięć.

Zdajemy sobie sprawę, że ,,okres przejściowy” może powodować pewne przejściowe utrudnienia i niedogodności – tak jak to bywa w takich okresach.

Jesteśmy przekonani, że dążąc do osiągnięcia założonego celu, w tym pozyskania środków stwarzających możliwość radykalnej zmiany wizerunku i funkcjonalności obszaru – uda się nam stworzyć, tak jak w przypadku Dzikiej Plaży, niepowtarzalny obiekt – kolejną wizytówkę Gminy Nieporęt, z której z satysfakcją będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani sportem, rekreacją i wypoczynkiem.