XXIV Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, 28 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Gminy Nieporęt.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2016-2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 Gminy Nieporęt.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dzierżawy na czas oznaczony do dnia 30 października 2033 roku, lokalu komunalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym starej szkoły w Izabelinie ul. Szkolna 1 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 172/2, nr 170/172, nr 170/173 i nr 170/12 stanowiących własność Gminy Nieporęt.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 170/173, nr 170/74 i nr 170/12 stanowiących własność Gminy Nieporęt.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Zegrze Południowe gmina Nieporęt, oznaczonych w ewid. gruntów jako działki o nr 88/7 i dz. 126/34, stanowiących własność Gminy Nieporęt oraz jako działki ewid. nr 77, nr 89/1 i nr 89/2 stanowiących posiadanie samoistne Gminy Nieporęt.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy na okres do 30 listopada 2016 r., której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca cześć działek o nr 970/48 i 1084 położonych w Nieporęcie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca cześć działki o nr 970/48 położonej w Nieporęcie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nieporęt do 2020 roku”.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku.
17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury z siedziba w Nieporęcie za 2015 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2015 rok.
19. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie za 2015 rok wraz z omówieniem oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Gminy Nieporęt.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał