loga na strone

W dniu 14 marca 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pomiędzy Gminą Nieporęt reprezentowaną przez Wójta Macieja Mazura, a NFOŚiGW reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdę, zawarta została umowa o dofinansowanie pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie.
Dofinansowanie, w wysokości ok. 3 mln złotych, pochodzi ze środków unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wniosek o dofinansowanie Gmina Nieporęt złożyła w lipcu zeszłego roku i po przejściu wszystkich etapów weryfikacji otrzymała zgodę na dofinansowanie.
Budowa obejmuje ok. 5 km kanalizacji sanitarnej od ul. Orneckiej w Warszawie do ul. Przyrodniczej i Kwiatowej w Michałowie-Grabinie. Ścieki z tego terenu będą odprowadzane do warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Szacunkowy koszt budowy to ok. 5,5 mln zł.
Przewidywany termin budowy to lipiec 2017 – wrzesień 2018.
W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego

  • Dofinansowanie wyniosło  – 2 928 205,30 zł
  • Całkowita wartość inwestycji – 5 594 863,37 zł
  • Okres realizacji: 2016 – 2018

http://www.pois.gov.pl/