Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt przy ulicy Wczasowej.

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza, że w dniu 11 października 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt przy ulicy Wczasowej, oznaczonej jako działka nr ewid. 291 o powierzchni 0,0302 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00034944/9, stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

 Nieruchomość położona jest na terenie usług turystyki i zieleni o symbolu w planie 11UT,ZL.

Cenę wywoławczą nieruchomości oraz wadium  ustala się w wysokości:

Cena wywoławcza brutto: 160 000 zł w tym 23% VAT

Wysokość wadium: 20 000 zł

Wadium w wysokości  podanej powyżej, należy wnieść w formie pieniężnej – z oznaczeniem nieruchomości ( działki ), której dotyczy – przelew lub wpłata – na rachunek bankowy Gminy Nieporęt, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legionowie o/ Nieporęt Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 października 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Nieporęt.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt adres: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1, na stronie internetowej  Gminy Nieporęt www.nieporet.pl

https://www.nieporet.pl/komunikat/wojt-gminy-nieporet-oglasza-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-polozonej-we-wsi-bialobrzegi-gmina-nieporet-przy-ulicy-wczasowej/55715/ oraz w http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegółowe warunki i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, telefon 22 767-04-08, e-mail: urzad@nieporet.pl, w godzinach pracy Urzędu.