Strategia rozwoju jest dokumentem samorządu gminnego, długofalowym scenariuszem rozwoju gminy. Po uchwaleniu przez Radę Gminy, stanowi podstawę prowadzenia polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej. Ponadto w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększa szanse gminy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia. Nowo opracowana strategia w swojej koncepcji zakłada cele i kierunki działań, które będą realizowały wizję rozwoju gminy, brzmiącą: „GMINA NIEPORĘT – IDEALNE MIEJSCE DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I BIZNESU”.

Określono sześć strategicznych kierunków działań do realizacji w perspektywie do 2025 roku i to one stanowić będą najważniejsze wyzwania dla gminy w najbliższych dziesięciu latach:

  • wzmocnienie integracji społecznej i przestrzenno-gospodarczej Gminy Nieporęt w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), w tym głównie poprawa skomunikowania gminy z Warszawą, Legionowem i Radzyminem,
  • zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiego poczucia bezpieczeństwa publicznego, pełnego dostępu do wysokiej jakości usług oświatowo-wychowawczych oraz usług ochrony zdrowia,
  • przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz dalsza likwidacja wciąż istniejącej luki infrastrukturalnej, w tym głównie w zakresie wyposażenia w sieć wodno-kanalizacyjną i światłowodową,
  • skuteczne wykorzystanie unikalnego w skali Mazowsza potencjału turystycznego i środowiskowego gminy w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego – utworzenie regionalnego ośrodka badawczo-rozwojowego z zakresie sportów i ratownictwa wodnego poprzez budowę Centrum Kształcenia i Badań Rozwojowych Ratownictwa Wodnego w obszarze Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę techniczną, sportowo-rekreacyjną i portową,
  • skuteczne wykorzystanie potencjału gospodarczego gminy, w tym wzmocnienie procesów innowacyjnych i współpracy na linii samorząd-przedsiębiorcy,
  • wsparcie integracji społecznej mieszkańców gminy.

W dokumencie szczegółowo określono też zadania, jakie muszą zostać w gminie wykonane do 2025 roku.