W 2013 r. gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III szkół podstawowych w gminie Nieporęt, który był w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

W czasie trwania projektu – w 88 grupach ćwiczeniowych we wszystkich szkołach podstawowych – zrealizowano łącznie 2 640 godzin zajęć dodatkowych, w tym:

– 480 godz. zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (16 grup);

– 180 godz. zajęć dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (6 grup);

– 960 godz. zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy (32 grupy);

– 780 godz. gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy (26 grup);

– 180 godz. zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, muzycznie oraz w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (6 grup);

– 60 godz. zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej (2 grupy).

  • Łączny koszt prowadzenia zajęć – 97 608 zł
  • W ramach realizacji projektu, zakupione zostały również pomoce dydaktyczne oraz sprzęt gimnastyczny o łącznej wartości 45 293,50 zł.
  • Czas realizacji projektu – rok szkolny 2013/2014.

 

P1200459

DSC08493

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

033