Gospodarka komunalna

15 marca upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2017 r.

UWAGA!

Informujemy, że 15 marca upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2017 r. W związku z powyższym niezwłocznie należy uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. I kwartał 2017 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. styczeń 2017 r., luty 2017 r. itp.”

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nieporęt

Sezon zimowy, to okres wzmożonych prac związanych z utrzymaniem dróg. Publikujemy informację o zarządcach dróg na terenie gminy Nieporęt.

Droga krajowa nr 61 – ul. Warszawska (Zegrze Południowe)
Zarządca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25; Warszawa
www: http://www.warszawa.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat.1@warszawa.gddkia.gov.pl
tel. 22 813 20 11; 22 813 20 21
Utrzymanie zimowe: Rejon Drogowy w Bożej Woli
tel. 22 775 27 64

Drogi wojewódzkie:
• ul. Jana Kazimierza (nr 633),
• ul. Strużańska (nr 632),
• ul. Zegrzyńska, Pogonowskiego (nr 631),
• ul. Cicha – Wólka Radzymińska (nr 624)
Zarządca – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,
http://www.mzdw.pl
e-mail: dyrekcja@mzdw.pl
telefony:
od 22 244 90 00
do 22 244 90 12
Fax: 22 244 90 13
Utrzymanie zimowe: Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin
e-mail: rd.wolomin@mzdw.pl
tel. 22 776 23 33

Drogi powiatowe
• ul. Izabelińska – Izabelin
• ul. Przyszłość – Stanisławów Pierwszy
• ul. Królewska – Aleksandrów
• ul. Zwycięstwa – Nieporęt
• ul. Nowolipie – Nieporęt
• ul. Wojska Polskiego- Białobrzegi, Beniaminów
• ul. Wczasowa – Białobrzegi, Rynia
• ul. Kościelna – Kąty Węgierskie
• ul. Akacjowa – Kąty Węgierskie
• ul. Wolska – Wola Aleksandra , Stanisławów Drugi
• ul. Małołęcka (od skrzyżowania z ul. Izabelińska w kierunku Sz.P. w Izabelinie)
• ul. Szkolna – Izabelin
• ul. Szkolna – Wólka Radzymińska
• Dąbkowizna
Zarządca – Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. gen W Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 774 06 41
Utrzymanie zimowe: Dział Inwestycji i Drogownictwa
tel: 22 764 05 12

Drogi gminne
1. Drogi gminne publiczne
2. Drogi gminne wewnętrzne

Zarządca – Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt
Utrzymanie zimowe: Dział Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej
pok. 29 – tel. 22 767-04-37, tel. 22 767-04-38, fax 22 767-32-18
e-mail:urzad@nieporet.pl

Informujemy również, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z § 10 Uchwały Nr LV/73/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nieporęt, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
– do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym oraz w ruchu pojazdów,
– usuwania nawisów oraz sopli lodu z dachów swoich budynków.

Jednocześnie przypomina się, że w przypadku niezastosowania się przez właściciela nieruchomości do obowiązujących przepisów grozi kara grzywny.

 

15 listopada upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartal

Informujemy, że 15 listopada upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2016r. W związku z powyższym niezwłocznie należy uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. IV kwartał 2016 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. październik 2016 r., listopad 2016 r. itp.”

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza od posesji nr 266 do nr 328

 

W dniu 1 września 2016 roku (czwartek) od  godz. 900 do godz.1400 będzie przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza od posesji nr 266 do nr 328 (łącznie z ulicami poprzecznymi, a z  wyjątkiem  os.  Głogi).

Przerwa nastąpi z powodu wykonywania prac remontowych  przy w ul.  Jana Kazimierza  w Nieporęcie.

Za utrudnienie  przepraszamy.

15 września 2016 r. upływa termin opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał, który upływa 15 września 2016 r.

Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. III kwartał 2016 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. lipiec 2016 r., sierpień 2016 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł. W przypadku nie podjęcia przesyłki przez adresata w terminie, ww. upomnienie uważa się za odebrane, a koszty upomnienia, pomimo nie odebrania pisma, są naliczane.