Gospodarka komunalna

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XXI/18/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 3500)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca tj.:

– za miesiąc kwiecień – do 15 kwietnia danego roku,

– za miesiąc maj – do 15 maja danego roku,

– za miesiąc czerwiec – do 15 czerwca danego roku,

itd.

Ww. opłatę uiszcza się bez wezwania na indywidualny rachunek nadany właścicielowi nieruchomości lub za pomocą terminala płatniczego w Urzędzie Gminy Nieporęt.

W przypadku braku ww. opłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.

Zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał, który upływa 15 listopada 2017 r.

UWAGA!

Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał, który upływa 15 listopada 2017 r. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. IV kwartał 2017 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. październik 2017 r., listopad 2017 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł. W przypadku nie podjęcia przesyłki przez adresata w terminie, ww. upomnienie uważa się za odebrane, a koszty upomnienia, pomimo nie odebrania pisma, są naliczane.

Przerwa w dostawie wody [osiedle Białobrzegi]

Ogłoszenie

W związku z trwającymi pracami przy budowie kanalizacji na Osiedlu Białobrzegi, w dniu 10.07.2017 (poniedziałek), nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody, w godz. 10:00 – 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

(-) Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie