Kontrola zbiorników bezodpłyowoych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nieporęt

W dniu 30 kwietnia 2016 roku minął termin składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni.  Zwracamy się do tych mieszkańców, którzy w wyznaczonym terminie nie zdążyli dostarczyć ww. zgłoszeń o niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Nieporęt (Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 30), na stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce Ekologia oraz u sołtysów.

Wypełnione druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@nieporet.pl.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U.2016.250) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.