Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 7/2016
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 14 stycznia 2016r.

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku.

Na podstawie art. 7 pkt 10, art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045, 1890) art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz. 1118 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i 1339) oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Załącznika do Uchwały Nr LXI/109/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 r. obejmujący następujące zadania własne gminy:
1) Zadanie nr 1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej
w dyscyplinie sportowej – piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów gimnazjum i szkoły średniej,
2) Zadanie nr 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej
w dyscyplinie sportowej – piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,
3) Zadanie nr 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej
w dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej,
4) Zadanie nr 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w
co najmniej dwóch z wymienionych dyscyplinach sportowych: piłka koszykowa, żeglarstwo, tenis ziemny, tenis stołowy, judo dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
3) Zadanie nr 5 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej
w dyscyplinie sportowej – pływanie dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust.1 nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych w drodze umowy wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia, o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
4. Szczegółowy opis zakresu zadań określonych w ust. 1 pkt 1-5 określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
5. Standardy realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej określa załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt,
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń
tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieporęt,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ mgr Sławomir Maciej Mazur

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 7/2016
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 14 stycznia 2016 r.

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 10, art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045, 1890), art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i 1339) oraz zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały Nr LXI/109/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Rady Gminy Nieporęt w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” zarządza się, co następuje:

Rodzaj zadań
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, żeglarstwo, minitenis, tenis ziemny, tenis stołowy, judo oraz pływanie – określonych w art. 2, art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z 2015 r. poz. 1321) – obejmujących dzieci i młodzież zamieszkałą w Gminie Nieporęt, zwaną dalej ,,mieszkańcami Gminy” – przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i 1339), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zadania określone ust. 1obejmują:
1) Zadanie nr 1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów gimnazjum i szkoły średniej,
2) Zadanie nr 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,
3) Zadanie nr 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej,
4) Zadanie nr 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w co najmniej dwóch z wymienionych dyscyplinach sportowych: piłka koszykowa, żeglarstwo, tenis ziemny, tenis stołowy, judo dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
3) Zadanie nr 5 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – pływanie dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Szczegółowy opis zakresu zadań Nr 1- 5 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
4. Wykonanie zadań określonych w ust. 2 polega na :
1) wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
2) organizowaniu zajęć, zawodów lub imprez sportowo – rekreacyjnych,
3) promocji Gminy Nieporęt.

Na każde z zadań, o którym mowa w § 1 ust. 2 powinna być złożona odrębna oferta z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert na częściowe wykonywanie zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

§ 2. 1. Na zadania objęte ogłoszeniem przeznacza się w 2016 r. kwotę 185 000,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w tym:
1) na Zadanie nr 1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów gimnazjum i szkoły średniej, kwotę w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych);
2) na Zadanie nr 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej, kwotę w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
3) na Zadanie nr 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej, kwotę w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
4) na Zadanie nr 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w co najmniej dwóch z wymienionych dyscyplinach sportowych: piłka koszykowa, żeglarstwo, tenis ziemny, tenis stołowy, judo, dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, kwotę w wysokości 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
3) na Zadanie nr 5 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – pływanie, dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, kwotę w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Nieporęt może zlecić zadania określone w § 1 jednemu lub kilku wykonawcom w granicach łącznej kwoty 185 000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji i składanie ofert
§ 3. 1. Formą dofinansowania zleconych zadań będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Nieporęt na rzecz wykonawcy na podstawie umowy w sprawie zlecenia zadań – określonej w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą”, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r, Nr 6, poz. 25) oraz z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm).
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 określa:
1) szczegółowy opis zadania w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji,
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zasady, sposób jej rozliczenia oraz zasady zwrotu dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z ustalonymi zasadami.
3. Poprzez udzieloną dotację celową Gmina Nieporęt będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 5 ust. 4 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ,,ustawy”, pozostałe koszty realizacji zadania finansowane będą z pozyskiwanych poprzez wykonawcę środków własnych oraz środków finansowych z innych źródeł w tym: wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych oraz wkładu osobowego.
4. W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego oferent ma obowiązek wniesienia wkładu finansowego w wysokości co najmniej 10 % wysokości przyznanej dotacji na realizację wybranego zadania.
5. Wysokość dotacji określonej w umowie na realizację zadań objętych ogłoszeniem zostanie ustalona z uwzględnieniem:
1) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania przedstawionych w ofercie;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych przez Gminę Nieporęt na realizację zadań objętych
ogłoszeniem,
3) zakresu powierzonych zadań.

§ 4.1. Uczestnicy konkursu ofert realizacji zadań objętych ogłoszeniem składają oferty według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2016 r. do godz. 16.00, który jest terminem, do którego oferty powinny być doręczone do siedziby Urzędu Gminy Nieporęt.
3. Termin związania złożoną w niniejszym konkursie ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.
6. W przypadku otrzymania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowaną ofertę.

Terminy realizacji zadań
§ 5. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.

Warunki realizacji zadań
§ 6.1. Zadania objęte ofertą powinny być realizowane zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 poz.715 z późn. zm), z uwzględnieniem standardów określonych przez Gminę w załączniku nr 3 do Zarządzenia.
2. W przypadku zlecenia zadania środki dotacji udzielone na realizację tego zadania przeznaczone mogą być wyłącznie na działalność podmiotu obejmującą dzieci i młodzież będących mieszkańcami Gminy Nieporęt.

Termin składania ofert.
§ 7. 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Nieporęt pod adresem: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1, w zamkniętym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed jej komisyjnym otwarciem, opisanym:
„Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku”.
Dokumenty wewnątrz opakowania (koperty) powinny być spięte w jedną całość oraz mieć ponumerowane strony.
2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Gminy. Potwierdzeniem terminu złożenia oferty jest data wpływu potwierdzona przez kancelarię Urzędu Gminy w obrębie pieczątki wpływu umieszczonej na opakowaniu oferty (kopercie).
3. Oferta złożona w Kancelarii Urzędu Gminy po dniu 5 lutego 2016 r. lub oferta, która wpłynie pocztą po dniu 5 lutego 2016 r. zostanie odrzucona.

Termin, tryb, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
§ 8.1. Wyboru ostatecznych ofert dokonuje Wójt Gminy Nieporęt w terminie do dnia 17 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt – poprzez rozstrzygnięcie o wynikach konkursu, przy uwzględnieniu warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu w sposób określony w art. 13 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wójt Gminy powiadamia Oferentów biorących udział w konkursie o rozstrzygnięciu konkursu oraz wskazuje Oferentowi, którego oferta została wybrana termin zawarcia umowy w sprawie zlecenia zadań.
2. Kryteria formalne wyboru oferty:
1) do udziału w konkursie ofert, dopuszczony zostanie Oferent, spełniający łącznie następujące warunki:
a) złożył w terminie określonym w ogłoszeniu – kompletną i zgodną ze wzorem ofertę,
b) jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, którego celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku
publicznego w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, a cel ten jest zgodny z zadaniami z zakresu kultury
fizycznej.
c) do oferty należy dołączyć kopie aktualnego odpisu lub wyciągu z krajowego Rejestru Sądowego lub
innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu, aktualny statut
podmiotu oraz sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok obrotowy.
2) Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji
zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty potwierdzające
możliwość wykonania pełnego zakresu zadania (dyscypliny) we współpracy ze wskazanym w ofercie
podmiotem/osobą fizyczną lub prawną, np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji
zadania itp.
3. Kryteria merytoryczne wyboru oferty:
1) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej.
2) koszty będą uznawane za kwalifikowane tylko wtedy gdy:
a) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
b) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
c) są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach
dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, np.: rachunków telefonicznych,
wynagrodzeń pracowników etatowych (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część
wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania
niezwiązane z obsługą zadania),
d) w kosztorysie zostanie podana szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń poszczególnych osób
realizujących zadanie (stawka godzinowa x planowana liczba godzin),
e) przyjęte stawki wynagrodzeń i płac nie będą wyższe od wynagrodzenia wynikającego z przepisów
płacowych lub w przypadku ich braku od stawek rynkowych obowiązujących na danym terenie,
3) oferowana realizacja zadań powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzętowej niezbędnej
do ich realizacji oraz zasobach kadrowych posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub
uprawnienia, które powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Kopie dokumentów składane łącznie z ofertą powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem
na dzień złożenia oferty przez oferenta (osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego
ofertę).
4) adekwatność założeń oferowanej realizacji zadania do standardów określonych przez Gminę w załączniku
nr 3 do zarządzenia;
5) zgodność oferty z warunkami niniejszego ogłoszenia, w tym zgodność oferty z zakresem działalności
statutowej podmiotu składającego ofertę oraz z przepisami ustawy o sporcie.
6) planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3, wkład rzeczowy,
osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. Wkład niefinansowy powinien
być możliwy do wyliczenia, zweryfikowania i udokumentowania w szczególności na podstawie
umów/porozumień dot. pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.
7) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. Po upływie terminu składania ofert – oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy, zwana dalej ,,Komisją”.
5. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ust. 2 podlegają odrzuceniu. O odrzuceniu ofert Wójt Gminy zawiadamia wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.
6. Komisja dokonuje oceny ofert i przedstawia wnioski w powyższym zakresie Wójtowi Gminy odrębnie w zakresie każdego zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 uwzględniając:
1) ocenę spełnienia kryteriów merytorycznych określonych w ogłoszeniu oraz określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) możliwość realizacji zadania przez Oferenta;
3) przedstawioną kalkulację realizacji zadania odnoszącą się do jego zakresu rzeczowego i wysokości
wnioskowanej dotacji;
4) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
7. Komisja sporządza protokół z czynności konkursowych, do którego dołącza wszystkie oferty (wraz z kopertami), które wpłynęły na konkurs, w tym oferty odrzucone, które przekazuje Wójtowi Gminy wraz z wnioskami w zakresie oceny ofert.
8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert następuje w formie zarządzenia Wójta Gminy Nieporęt i zawiera; nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych oraz uzasadnienie określające przyczyny wyboru ofert do realizacji oraz przyczyny ewentualnego odrzucenia ofert. Zarządzenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy – w terminie do dnia 17 lutego 2016 r.

§ 9. Z podmiotami, których oferty wybrano do realizacji – Wójt Gminy Nieporęt zawiera umowę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia określonego na składanie ofert.

§ 10. W 2015 r. Gmina Nieporęt zrealizowała następujące zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu:
1) Zadanie nr 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,
2) Zadanie nr 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa,
3) Zadanie nr 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinach sportowych – piłka koszykowa, żeglarstwo, minitenis, tenis ziemny, tenis stołowy, judo,
przeznaczając na realizację tych zadań następujące kwoty:

1) UKS „Pogoń Józefów” 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) – zadanie nr 2,
2) UKS „Dębina” 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł) – zadanie nr 3,
3) UKS „Pilawa” 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) – zadanie nr 4.

Ponadto na zadania w zakresie obejmującym organizację gminnych zawodów sportowo-rekreacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych poniosła koszty w wysokości około 82 000,00 złotych,

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt,
3) na stronie internetowej Urzędu gminy Nieporęt.

 

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/2016
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 14 stycznia 2016r.

Szczegółowy opis zakresu Zadań 1-4

I. Zadanie nr 1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w
dyscyplinie sportowej – piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów gimnazjum i
szkoły średniej

1) organizacja oraz systematyczne prowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć piłki nożnej w 2016 r.
dla dzieci i młodzieży uczniów gimnazjum i szkoły średniej zamieszkałych w Gminie Nieporęt, w tym
udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich,
2) nauka i doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną poprzez naukę elementów techniki i taktyki gry,
poznawanie oraz praktyczne stosowanie przepisów i zasad obowiązujących w tej dyscyplinie sportu.
3) popularyzację piłki nożnej w środowiskach szkolnych jako wartościowej i zdrowej formy spędzania
czasu wolnego oraz skutecznej profilaktyki przed uzależnieniami od alkoholu, papierosów i narkotyków
oraz przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu;

II. Zadanie nr 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w
dyscyplinie sportowej – piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów
szkoły podstawowej

1) organizacja oraz systematyczne prowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć piłki nożnej w 2016 r.
dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej zamieszkałych w Gminie Nieporęt
2) organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć oraz nadzór i opieka trenerska nad reprezentacją Gminy
Nieporęt w piłce nożnej chłopców biorącą udział w turniejach i rozgrywkach dla dzieci w wieku
przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej,
3) opracowanie regulaminu uczestnictwa, zorganizowanie i przeprowadzenie Gminnego Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nieporęt dla dzieci ze szkół podstawowych klas I-III.
4) nauka i doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną poprzez naukę elementów techniki i taktyki gry,
poznawanie oraz praktyczne stosowanie przepisów i zasad obowiązujących w tej dyscyplinie sportu.
5) popularyzację piłki nożnej w środowiskach szkolnych jako wartościowej i zdrowej formy spędzania
czasu wolnego oraz skutecznej profilaktyki przed uzależnieniami od alkoholu, papierosów i narkotyków
oraz przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu;

III. Zdanie nr 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w
dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

1) organizacja i prowadzenie w 2016 r. zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu piłki siatkowej dla
dzieci i młodzieży uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej zamieszkałych w Gminie
Nieporęt
2) nadzór i opieka trenerska nad reprezentacją Gminy w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, biorącą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych
3) nadzór i opieka trenerska nad reprezentacją Gminy w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych biorącą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych,
4) rozwijanie umiejętności gry w piłkę siatkową poprzez naukę elementów techniki gry oraz
poznawanie i praktyczne stosowanie przepisów i zasad obowiązujących w tej dyscyplinie sportu;
5) popularyzację piłki siatkowej w środowiskach szkolnych jako wartościowej i zdrowej formy spędzania
czasu wolnego oraz skutecznej profilaktyki przed uzależnieniami od alkoholu, papierosów i narkotyków
oraz przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu;

IV. Zadanie nr 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w co
najmniej dwóch z wymienionych dyscyplinach sportowych – piłka koszykowa,
żeglarstwo, tenis ziemny, tenis stołowy, judo dla dzieci uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum.
4 a) Piłka koszykowa
1) organizowanie i prowadzenie w 2016 r. zajęć teoretycznych i praktycznych z piłki koszykowej (w tym
możliwość udziału w turniejach i zawodach) dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
zamieszkałych w Gminie Nieporęt,
2) rozwijanie umiejętności gry w piłkę koszykową poprzez naukę elementów techniki gry oraz poznawanie
i praktyczne stosowanie przepisów i zasad obowiązujących w tej dyscyplinie sportu;
3) popularyzację piłki koszykowej w środowiskach szkolnych jako wartościowej i zdrowej formy spędzania
czasu wolnego oraz skutecznej profilaktyki przed uzależnieniami od alkoholu, papierosów i narkotyków
oraz przeciwdziałającej niedostosowaniu społecznemu.
4 b) Żeglarstwo:
1) organizacja i prowadzenie w 2016 r. zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu żeglarstwa (w tym
możliwość udziału w turniejach i zawodach) dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
zamieszkałych w Gminie Nieporęt,
2) przeprowadzenie działań informacyjnych na rzecz popularyzacji żeglarstwa w placówkach oświatowych na
terenie gminy, w porozumieniu z dyrektorami tych placówek.
3) nauka i doskonalenie umiejętności pływania,
4) nauka technik żeglowania oraz przestrzegania, przepisów i zasad niezbędnych do bezpiecznego uprawiania
sportów wodnych i korzystania z wypoczynku nad wodą.
5) popularyzację żeglarstwa w środowiskach szkolnych jako wartościowej i zdrowej formy spędzania
czasu wolnego oraz skutecznej profilaktyki przed uzależnieniami od alkoholu, papierosów i narkotyków
oraz przeciwdziałającej niedostosowaniu społecznemu.
4 c) Tenis ziemny, tennis stołowy:
1) organizacja i prowadzenie w 2016 r. zajęć teoretycznych i praktycznych tenisa ziemnego tenisa
stołowego (w tym możliwość udziału w turniejach i zawodach) dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum zamieszkałych w Gminie Nieporęt,
2) rozwijanie umiejętności gry w tenisa ziemnego, tenisa stołowego, poznawanie i praktyczne stosowanie
przepisów i zasad obowiązujących w tej dyscyplinie sportu;
3) popularyzacja tenisa stołowego i tenisa ziemnego jako wartościowej i zdrowej formy spędzania czasu wolnego oraz skutecznej profilaktyki przed uzależnieniami od alkoholu, narkotyków i papierosów oraz przeciwdziałającej niedostosowaniu społecznemu.
4 d) Judo
1) organizacja i prowadzenie w 2016 r. zajęć teoretycznych i praktycznych judo (w tym możliwość udziału w
turniejach i zawodach) dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkałych w Gminie
Nieporęt,
2) przeprowadzenie działań informacyjnych na rzecz popularyzacji judo w placówkach oświatowych na terenie gminy Nieporęt,
3) nauka i doskonalenie umiejętności w zakresie poszczególnych technik judo oraz ćwiczeń koncentrująco
– relaksujących (technik medytacyjnych) a także poznawanie i praktyczne stosowanie przepisów i zasad
obowiązujących w tej dyscyplinie sportu,
4) popularyzację judo jako aktywnej i bezpiecznej formy spędzania czasu wolnego oraz skutecznej
profilaktyki przed uzależnieniami od alkoholu, papierosów i narkotyków oraz przeciwdziałającej
niedostosowaniu społecznemu.

I. Zadanie nr 5 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w
dyscyplinie sportowej – pływanie dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

1) organizacja oraz systematyczne prowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć z nauki pływania w
2016 r. dla dzieci uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkałych w Gminie Nieporęt,
2) organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć oraz nadzór i opieka trenerska nad reprezentacją
Gminy Nieporęt w pływaniu, w tym możliwość udziału w zawodach.
3) opracowanie regulaminu uczestnictwa, zorganizowanie i przeprowadzenie Zawodów Pływackich o
Puchar Wójta Gminy Nieporęt dla dzieci ze szkół podstawowych klas I-III i klas IV-VI.
4) nauka i doskonalenie umiejętności bezpiecznego pływania poprzez naukę elementów techniki, przepisów i
zasad niezbędnych do bezpiecznego uprawiania sportów wodnych i korzystania z wypoczynku nad wodą.

Wszystkie zadania obejmują ponadto:
1) uwzględnianie standardów określonych w ogłoszeniu;
2) wyrabianie umiejętności gry zespołowej i rozumienia zasady uczciwej rywalizacji sportowej.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 7/2016
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 14 stycznia 2016r.

Standardy
realizacji zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2016 roku w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, żeglarstwo, minitenis, tenis ziemny, tenis stołowy, judo, pływanie – powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

1. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej powinna odbywać się poprzez prowadzenie zorganizowanych form zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Nieporęt.
2. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej powinna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, aktami wykonawczymi do tej ustawy
3. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej winna uwzględniać:
1) krzewienie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu wśród młodych mieszkańców Gminy,
2) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, w tym działalności uwzględniającej profilaktykę w zakresie zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu oraz niedostosowaniu społecznemu,
3) promowanie zdrowego i sportowego stylu życia,
4) rozwijanie współzawodnictwa sportowego,
5) powierzanie prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej kadrze trenersko – instruktorskiej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia wynikające z ustawy o kulturze fizycznej,
6) promowanie Gminy Nieporęt w związku z realizacją powierzonych zadań.
4. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej winna uwzględniać także następujące cele:
1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju fizycznego i ogólnego usprawnienia ruchowego dzieci i młodzieży oraz harmonijnego rozwoju cech motorycznych,
2) popularyzację aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej,
3) kształtowanie prawidłowej postawy ciała, wyrabianie nawyków higienicznych, umiejętności samodzielnego dbania o sprawność fizyczną i zdrowie,
4) systematyczne rozwijanie i podnoszenie umiejętności sportowych uczestników zajęć w poszczególnych dyscyplinach poprzez naukę elementów techniki, taktyki, poznawanie przepisów i zasad obowiązujących w tych dyscyplinach,
5) popularyzację kultury fizycznej w zakresie realizowanych zadań, w środowiskach szkolnych jako wartościowej i zdrowej formy spędzania czasu wolnego oraz skutecznej profilaktyki przed uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu i niedostosowania społecznego.
6) wyrabianie umiejętności gry zespołowej, rozumienia zasad uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego
7) wyrabianie umiejętności gry zespołowej, rozumienie zasad „ fair-play ”,
8) umożliwianie uczestnikom zajęć udziału w rywalizacji i współzawodnictwie sportowym na arenie ponad gminnej.