L sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji – 9 grudnia 2021 r. (czwartek), godz. 15.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam o zwołaniu L sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 9 grudnia 2021 r. (czwartek), godz. 15.00,  Sesja odbędzie się, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568 ze zm.) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2021 – 2030.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 Gminy Nieporęt.
  5. Przedstawienie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieporęt na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku”.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.         

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik

Projekty Uchwał dostępne są w Portalu e-Sesja https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/9f3b8094-6437-4