LI Sesja Rady Gminy Nieporęt – 16 grudnia 2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz zgodnie z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443, z 2018 r. poz. 10532) zawiadamiam o zwołaniu LI Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się    w dniu 16 grudnia 2020 r. (czwartek), godz. 10.00. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania   odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                           
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022-2034 oraz Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Nieporęt, w tym:
 7. przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata     2022 – 2034,
 8. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 9. odczytanie opinii Komisji stałych,
 10. odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Rozwoju,
 11. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
 12. odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
 13. dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
 14. przeprowadzenie głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034,
 15. przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Nieporęt.
 16. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVI, XLVII sesji Rady Gminy Nieporęt.
 17. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac między sesjami.
 18. Informacje Wójta Gminy Nieporęt z prac między sesjami.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik