List otwarty – apel dotyczący odbioru odpadów komunalnych

List otwarty – apel dotyczący odbioru odpadów komunalnych

W związku z zaostrzającym się kryzysem odpadowym, który dotyka mieszkańców Mazowsza, publikujemy List Otwarty – apel
o zwołanie „okrągłego stołu” w celu rozwiązania problemu odpadowego. List, podpisany przez 28 mazowieckich samorządów, w tym gminę Nieporęt, skierowany został do m.in. Ministra Środowiska, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu RP, Wojewody Mazowieckiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy.

Szanowni Państwo,

W obliczu zaostrzającego się kryzysu odpadowego, który już w najbliższym czasie może dotknąć wszystkich bez wyjątku mieszkańców Mazowsza wspólnie z 27 mazowieckimi samorządami apelujemy o niezwłoczne zwołanie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz niezależnych ekspertów w celu wypracowania najpilniejszych kierunków działania.

Zróbmy wszystko, by nasze miasta nie stały się drugim Neapolem. Problemy z zagospodarowaniem odpadów mogą się skończyć bolesną dla mieszkańców podwyżką kosztów ich odbioru, stratami po stronie przedsiębiorców, falą pozwów sądowych i wreszcie nadszarpnięciem zaufania obywateli do państwa. Przerzucanie winy pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji nie rozwiąże żadnego z tych problemów.

Przypominamy, że Mazowsze jako jedyne województwo nie ma aktualnego kluczowego dokumentu jakim jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Wcześniejszy plan został unieważniony przez wojewodę, a procedura uchwalenia nowego drastycznie się przedłuża. Stary plan jest archaiczny, zmieniły się realia w dziedzinie gospodarowania odpadami, w tym ilości wytwarzanych odpadów,
a stare prognozy okazały się niedoszacowane. Brak Planu skutkuje niepowetowaną stratą dla Mazowsza, bo uniemożliwia województwu korzystanie ze środków unijnych na gospodarkę odpadami, podczas gdy dla pozostałych województw środki te są niezwykle istotnym zastrzykiem finansowym.

Drugi newralgiczny obszar to przedłużające się prace nad nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie do przyjęcia jest w naszej ocenie, że samorządy są jedynie odbiorcami decyzji zapadających ponad ich głowami. Apelujemy, aby szybko i w możliwie szerokim gronie odbyła się merytoryczna dyskusja nad kwestiami kluczowymi dla gospodarowania odpadami na Mazowszu, w tym nad zmianami legislacyjnymi. Tylko współdziałanie resortu środowiska, wojewody, urzędu marszałkowskiego, mazowieckich gmin
i powiatów pozwoli na wypracowanie rozwiązań korzystnych dla Warszawy, aglomeracji warszawskiej i każdej gminy w naszym województwie.

Zarówno ustawa o odpadach jak i ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią co do zasady jednakowe ramy dla funkcjonowania każdej gminy, niezależnie od jej wielkości. Obowiązkiem gmin jest objęcie systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców, podobnie jak organizacja systemu selektywnej zbiórki oraz zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Jako samorządowcy zgodnie deklarujemy, że chcemy współtworzyć rozwiązania optymalne dla całego Mazowsza, które- co jaskrawo widać w obszarze gospodarki odpadami – jest systemem naczyń połączonych, a żadne nie funkcjonuje  bez wpływu na pozostałe.

O ile bowiem bezspornym jest, że Warszawa i stołeczna aglomeracja mają swoją unikalną w skali kraju specyfikę, to nie możemy pomijać problemów, z jakimi w ramach kryzysu odpadowego borykają się pozostałe regiony Mazowsza. A  dużej części tych problemów nie uda się rozwiązać bez ingerencji na poziomie ustawodawczym – przez zmiany przepisów, które są teraz procedowane.

Stoimy wszyscy przed nowymi wyzwaniami, które wymagają nowego podejścia do gospodarki odpadami – na szczeblu zarówno centralnym jak i regionalnym. Wypracujmy je wspólnie. Usiądźmy jeszcze w grudniu przy mazowieckim okrągłym stole odpadowym. Doprowadźmy do uchwalenia WPGO, przyśpieszmy prace nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. I najważniejsze: wypracujmy kierunki dalszych zmian w gospodarce odpadami, bo to proces ciągły, a przygotowywana nowelizacja przepisów z pewnością nie będzie ostatnią.

Wznieśmy się ponad podziały i spójrzmy na problem dotykający każdego w takim samym stopniu. Zróbmy to dla wspólnego dobra naszych małych Ojczyzn.