Obwieszczenie o wystąpieniu Wójta Gminy Nieporęt do Inwestora o uzupełnienie treści Raportu OOŚ w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzupełnienie dokumentacji

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735), w związku z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247 ze zm.),  zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości ,  że w związku z wnioskiem Tomasza Tarnowskiego MP – Mosty Spółka z o. o. Sp. K. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,  działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 15/2019  z dnia 28.08.2019 r. Inwestora – Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634”, zaliczającego się zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz.71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Wójt Gminy Nieporęt zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie treści Raportu ooś  w zakresie: ochrony przed hałasem, w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4221.92.2020.AGO.5 do uzupełnienia dokumentacji w ww. zakresie.  Liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, dlatego stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wójta Gminy Nieporęt

Dariusz Wróbel

Główny specjalista ds. rolnictwa