Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za podatki i gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał, który upływa 15 września 2016 r.

 

Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał, który upływa 15 września 2016 r. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. III kwartał 2016 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. lipiec 2016 r., sierpień 2016 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

 

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł. W przypadku nie podjęcia przesyłki przez adresata w terminie, ww. upomnienie uważa się za odebrane, a koszty upomnienia, pomimo nie odebrania pisma, są naliczane.

Z dniem 15  września  upływa termin płatność III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz II raty podatku od środków transportowych.