Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego w zakresie projektów uchwał Rady Gminy Nieporęt w sprawie Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa

Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządzone w dniu 10 kwietnia 2014 roku z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie następujących projektów uchwał Rady Gminy Nieporęt: 1) projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, 2) projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa