Zarządzenie Nr 377/2021 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym.