REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW

ZE SZKÓŁ GMINY NIEPORĘT

POD HASŁEM:

„100 LAT ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI” –

„SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ”

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Konkurs fotograficzny organizowany przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.
 2. Celem Konkursu jest wzrost zainteresowania tradycją, kulturą i sztuką oraz promocja

Gminy Nieporęt.

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół z gminy Nieporęt.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej szkoły i gminy.

 

 • 2. Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia i trwać będzie do 12 października 2018 r.

 

 • 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
 1. Każdy Uczestnik prześle swoją fotografię przedstawiającą gminę Nieporęt na przestrzeni lat – każde zdjęcie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz notatką przedstawiającą jego historię.
 2. Fotografie należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Organizatora. Zdjęcie powinno mieć rozmiar nie mniejszy niż 20 x 30 cm i nie większy niż 30 x 45 cm.
 3. Uczestnik dołącza do pracy oświadczenie wg załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niepublikowania prac, które nie spełniają

wymogów Konkursu tj. mają inny niż podany rozmiar lub są niskiej jakości.

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niezwracania przesłanych prac.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych do nieodpłatnego wykorzystania oraz w następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami,
 • publiczne odtwarzanie,
 • wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,
 1. Zgłoszenie w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy Nieporęt.
 3. Prace zgłoszone w konkursie mogą być wykorzystane na oficjalnych profilach oraz

w publikacjach Organizatora. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatycznie zgodę na publikację pracy w  ww serwisach jak również zgodę na publikację i wykorzystanie fotografii podczas wystawy organizowanej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 31 października 2018 r. na stronie internetowej szkoły i gminyNieporęt.

 

 • 4. Zasady zgłaszania uczestnictwa w Konkursie
 1. Prace konkursowe można zgłaszać w terminie od momentu ogłoszenia Konkursu do 12

października 2018 r. do godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. ;ul. Jana Kazimierza 291 w Stanisławowie Pierwszym.

 1. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się przez przekazanie prac konkursowych drogą opisaną w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników naruszających postanowienia w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłoszony.
 3. Decyzje w zakresie przyjęcia zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje zespół weryfikacyjny

powołany przez Organizatora.

 

 • 5. Zasady Oceny przez Komisję Konkursową
 1. W skład Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Przy wyłonieniu zwycięzców pod uwagę brane będą:
 • dopasowanie zdjęć do hasła konkursowego,
 • walory historyczne.
 • walory estetyczne.

3.Ostateczna decyzja w sprawie wyboru zwycięskich prac należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.
 2. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

Zgłoszenie do Konkursu fotograficznego „100 AT ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI” – „Selfie z Niepodległą”.

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………….

Do konkursu przedkładam ………….. zdjęcie dołączając jego opis:

…………………………..…………………………..…………………………………………………..…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie fotograficznym „100 AT ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI” – „Selfie z Niepodległą”.
 2. Oświadczam, ze znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu fotograficznego „100 AT ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI” – „Selfie z Niepodległą”.
 3. Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej

licencji na wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych autorów zgłoszonych

praz w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu fotograficznego „100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

 1. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla

potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu.

 1. Oświadczam, że złożone przeze mnie prace nie naruszają praw osób trzecich (w szczególnościpraw majątkowych i autorskich)

Akceptuję punkty 1 – 5:

 

 

………………………………………..

Podpis