Szanowni Państwo,

pragniemy przedstawić Państwu propozycję zmian w organizacji ustroju szkolnego w gminie Nieporęt po podpisaniu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ustaw zmieniających polską szkołę, w szczególności zmian, które niosą za sobą likwidację gimnazjów i przekształcenie dotychczasowych szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe.    Chcemy podkreślić, że reforma nie jest zależna od dobrej lub złej woli samorządów. Gmina Nieporęt, tak jak inne gminy w Polsce, musi wprowadzić reformę w życie. Musimy zrobić wszystko, żeby naszych uczniów i nauczycieli przeprowadzić przez ten trudny okres w sposób spokojny i bezpieczny. Zminimalizowanie negatywnych skutków transformacji ustroju szkolnego dla uczniów i nauczycieli zależy od zrozumienia sytuacji i dobrej współpracy wszystkich, od których losy reformy zależą: władz gminy, rodziców, dyrektorów i rad pedagogicznych szkół. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Przedstawiamy Państwu wariant, naszym zdaniem, najkorzystniejszy zarówno w okresie przejściowym, jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Zapraszamy wszystkich, którzy zechcą podzielić się swoimi uwagami i wnioskami na temat przedstawionej koncepcji zmian ustroju szkolnego w naszej gminie do kierowania ich do Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie.

 W poniedziałek, 9 stycznia, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy zmieniające polską szkołę. Największą zmianą jest rozpoczęcie wygaszania gimnazjów z dniem 1 września 2017 r., prowadzące do ich całkowitej likwidacji w roku szkolnym 2019/2020. Od nowego roku szkolnego nie będzie już naboru do klasy I gimnazjum, a uczniowie klas VI dotychczasowych szkół podstawowych staną się uczniami klas VII nowych ośmioklasowych szkół podstawowych.

Efektem reformy będzie całkowita zmiana systemu oświaty w Polsce. Zamiast systemu 6 + 3 + 3 (sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum) będziemy mieć system 8 + 4 (ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum). Złożenie podpisów pod ustawami prezydent poprzedził długim wyjaśnieniem powodów, dla których zdecydował się te rewolucyjne zmiany poprzeć. Zasygnalizował konflikty i emocje, które towarzyszyły pracom nad reformą i które towarzyszyć będą jej wdrażaniu. Reforma zmieni wszystko: strukturę szkół, podstawy programowe, egzaminy, lektury. Jej skutki dotkną  wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządy. To właśnie samorządy poniosą największe koszty finansowe i obciążenia organizacyjne związane z wprowadzaniem w życie nowego ustroju szkolnego.

Niezależnie od naszej oceny zasadności przeprowadzenia reformy, musimy dołożyć wszelkich starań, aby transformacja systemu edukacji w gminie Nieporęt, zwłaszcza w okresie przejściowym, przebiegła w sposób sprawny i spokojny, jak najmniej dotkliwy i stresujący dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Skoro reforma jest już nieodwołalna, należy zrobić wszystko, aby zminimalizować niesione przez nią niedogodności i jak najlepiej wykorzystać czas reorganizacji systemu oświaty do poprawy warunków nauki we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę  Nieporęt.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania szkół jest wzrost liczby oddziałów szkolnych, w związku z wydłużeniem nauki o klasy VII i VIII. Istniejąca baza szkół podstawowych nie jest wystarczająca, aby  przyjąć dodatkowe klasy. Gdyby pozostawić szkoły w granicach  dotychczasowych obwodów – w szkołach podstawowych w Nieporęcie i w Izabelinie doprowadziłoby to do dwuzmianowości, a szkole w Józefowie, mimo zakończonej niedawno rozbudowy, nie mieszczącej się w istniejącym budynku, groziłaby trzecia zmiana. Zapobiec tym zagrożeniom można poprzez zmianę obwodów szkolnych oraz wykorzystanie bazy wygaszanego gimnazjum.

Z przeprowadzonej analizy demograficznej obejmującej dzieci urodzone w latach 2004 – 2016 wynika, że najkorzystniejszym wariantem zmian jest utworzenie nowej szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym oraz zmiana dotychczasowych obwodów szkolnych. Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko na poprawę warunków nauki i pracy w istniejących szkołach podstawowych, ale też  zminimalizuje negatywne skutki reformy dla środowiska nauczycielskiego.

Przedstawiamy propozycję zmiany struktury szkół prowadzonych przez gminę Nieporęt w związku z reformą systemu oświaty likwidującą gimnazja.

Na podstawie przepisów nowego prawa oświatowego proponuje się przekształcenie Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi (aż do całkowitego wygaśnięcia gimnazjum), tj. stworzenie pełnej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r., z obwodem obejmującym następujące miejscowości lub ich części: Rembelszczyznę, Kąty Węgierskie, osiedle Głogi w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy (część leżącą po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego). 

Nowa Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym:

tab1

Zacieniowane pola oznaczają uczniów, którzy przeszli z innych szkół podstawowych. 

Pola bez koloru oznaczają klasy zaplanowane na podstawie danych uzyskanych z działu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy.

 

Za przyjęciem powyższego rozwiązania przemawiają m. in. następujące względy:

 • Wywiązanie się gminy z obowiązków ustawowych, tj. konieczności wprowadzenia reformy strukturalnej w szkołach prowadzonych przez gminę.
 • Stworzenie szkoły podstawowej w najbliższym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i określenie jej obwodu zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tzn. droga dziecka z klas I-IV nie powinna przekraczać 3 km, a ucznia klas V-VIII 4 km.
 • Nierozdzielanie rodzeństwa uczącego się w różnych klasach szkoły podstawowej, co nastąpiłoby w przypadku prowadzenia naboru do nowej szkoły tylko do wybranych klas, przy pozostawieniu uczniów pozostałych klas w dotychczasowych szkołach podstawowych.
 • Stworzenie uczniom w nowej szkole podstawowej optymalnych warunków do nauki i uprawiania sportu.
 • Poprawa warunków nauki i pracy w dotychczasowych szkołach podstawowych poprzez objęcie części uczniów nowym obwodem szkolnym, skutkujące zmniejszeniem liczby uczniów i oddziałów szkolnych w istniejących szkołach podstawowych, tj. lepsze dostosowanie liczby uczniów i oddziałów do bazy istniejących szkół podstawowych.
 • Racjonalizacja, tj. poprawa warunków dowozu uczniów do szkół poprzez ograniczenie tego dowozu na skutek skrócenia odległości od miejsca zamieszkania uczniów do siedziby nowej szkoły lub skrócenie czasu trwania dowozu.
 • Możliwość zapewnienia pracy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wygaszanym gimnazjum.
 • Wykorzystanie bazy materialnej dotychczasowego gimnazjum na cele oświatowe.
 • Przy przyjętym wyżej wariancie dyrektor gimnazjum staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca swojej kadencji, (do końca kadencji sprawują swoje funkcje wicedyrektor gimnazjum i inne osoby na stanowiskach kierowniczych).
 • Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum (jeśli posiadają kwalifikacje do uczenia w szkole podstawowej) stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • Rekrutację do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

Dotychczasowe sześcioklasowe szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 r. przekształcone zostają w ośmioklasowe szkoły podstawowe.

 Organizacja dotychczasowych szkół podstawowych, gdyby uczniowie (wszystkich klas) z dniem 1 września  2017 r. rozpoczęli naukę zgodnie z nowymi obwodami, tzn. uczniowie z Głogów, Kątów Węgierskich, Rembelszczyzny i części Stanisławowa Pierwszego odeszli do nowej szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym przedstawiałby się następująco:

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie. Obwód: Józefów, Michałów-Grabina, Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra.

tab2

Pola bez koloru oznaczają klasy zaplanowane na podstawie danych uzyskanych z działu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy.

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie. Obwód: Nieporęt bez osiedla Głogi.

tab3

 

 1. Szkoła Podstawowa I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie. Obwód: Aleksandrów, Izabelin, Stanisławów Pierwszy bez części tej miejscowości leżącej po wschodniej stronie Kanału Żerańskiego.

tab4

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach. Obwód: Beniaminów, Białobrzegi, Rynia.

tab5

 

 1. Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej. Obwód: Wólka Radzymińska

tab6

Wygaszanie gimnazjum

1) W roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Naukę w szkole kontynuują uczniowie klas II i klas III.

2) W roku szkolnym 2018/2019 w gimnazjum uczą się tylko uczniowie klas III.

3) W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla klas, o których mowa w pkt. 1 i 2, zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego gimnazjum.

4) Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej.

5) Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

6) Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył gimnazjum, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

7) W roku szkolnym 2019/2020 gimnazjum wygasa.

8) Nauczycieli dotychczasowego gimnazjum, którzy nie posiadają kwalifikacji do uczenia w szkole podstawowej, przenosi się w stan nieczynny lub rozwiązuje się z nimi stosunek pracy (jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny).

mpapa obwody szkol