Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 400/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+” oraz wzoru porozumienia zawieranego z Partnerami Programu

§1

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

 1. zasady wydawania „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+” członkom rodzin wielodzietnych;
 2. zasady korzystania z „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+” przez członków rodzin wielodzietnych;
 3. wzór „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+”;
 4. wzór Wniosku o wydanie „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+”;
 5. wzór Wniosku o przystąpienie podmiotu jako Partnera programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”;
 6. logo programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.

§2

 1. „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”, zwana dalej „Kartą”, wydawana jest rodzinom zamieszkałym w Gminie Nieporęt, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
 2. Dokument w postaci Karty wydawany jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień przewidzianych Gminnym programem „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.
 3. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

§3

 1. Karta wydawana jest każdemu członkowi uprawnionej rodziny wielodzietnej.
 2. Dla wszystkich rodzin wielodzietnych obowiązuje jeden rodzaj Karty.

§4

 1. Wydanie Karty następuje na wniosek uprawnionych członków rodziny
 2. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+” należy złożyć w Urzędzie Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, w godzinach pracy Urzędu.
 3. Do Wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,
  2. w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 4. Osoby wnioskujące o wydanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz’n. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji Programu.
 5. Wniosek o wydanie Karty może złożyć rodzic/opiekun prawny.
 6. Druki wniosków o wydanie Karty są dostępne w kancelarii Urzędu, w Dziale Spraw Obywatelskich i USC, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt – www.nieporet.p1
 7. Karta wydawana jest przez Wójta Gminy Nieporęt po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 8. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, z zastrzeżeniem że osobą upoważnioną do odbioru tych Kart jest rodzic/opiekun prawny.
 9. Właścicielem Karty jest Urząd Gminy Nieporęt. W przypadku znalezienia zagubionej Karty, należy ją zwrócić na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.
 10. Kartę wydaje się na czas określony, w tym:
  1. na okres do 1 roku, lub
  2. na okres spełniania przez osobę uprawnioną warunków uczestnictwa w Programie nie dłuższy jednak niż 3 lata, z zastrzeżeniem ust 11.
 11. Termin ważności Karty ustala się przy uwzględnieniu wieku dziecka, przy czym:
  1. termin ważności Kart wydanych na okres do 1 roku – dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko w chwili złożenia wniosku o wydanie Karty ukończyło 18 rok życia;
  2. termin ważności Kart wydanych na okres do 3 lat – dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko w chwili złożenia wniosku o wydanie Karty nie ukończyło 15 roku życia.
 12. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej (dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa, legitymacja szkolna, legitymacja studencka), z zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta jest ważna wraz z Kartą rodzica/opiekuna prawnego łącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość rodzica/opiekuna. Nieokazanie wraz z Kartą określonych wyżej dokumentów może być powodem odmowy udzielenia ulg związanych z przyznaniem Karty.
 13. Karta określa:
  1. oznaczenie: „Nieporęcka Karta Rodziny 3+;
  2. numer Karty;
  3. termin ważności Karty;
  4. nazwisko i imię posiadacza Karty,
  5. informację, o której mowa w pkt 12.
 14. Termin ważności Karty będzie liczony od miesiąca/roku złożenia kompletnego wniosku o przyznanie Karty do ostatniego miesiąca/roku, do którego Karta została wydana.
 15. Po upływie okresu ważności Karty, rodzina uprawniona może złożyć wniosek o Wydanie nowej Karty na kolejny okres.
 16. W przypadku utraty i uszkodzenia Karty lub zmiany danych zawartych w Karcie, posiadacz Karty zobowiązany jest zawiadomić Urząd Gminy Nieporęt, składając jednocześnie wniosek o wydanie nowej Karty.
 17. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, osoba uprawniona, w tym rodzic/opiekun prawny, pełnoletni członek rodziny zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu Karty do Urzędu Gminy Nieporęt.
 18. Rodzina może zrezygnować z Karty w każdym czasie trwania Programu poprzez zwrot Karty wraz z pisemnym oświadczeniem 0 rezygnacji z Karty złożonym w Urzędzie Gminy.
 19. Karta ma charakter osobisty i nie może być udostępniana/ uzyczana innym osobom.
 20. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku o jej wydanie Karta podlega zniszczeniu.

§5

Wykaz ulg związanych z przyznaniem Karty oraz wykaz Partnerów Programu będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt.

§6

Gmina Nieporęt nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane przez Partnerów Programu rodzinom uprawnionym do Karty.

§7

 1. Sprawy związane z wydawaniem Kart osobom uprawnionym załatwiane są w Urzędzie Gminy Nieporęt przez Dział Spraw Obywatelskich i USC, który prowadzi ewidencję rodzin, którym wydano Kartę.
 2. Sprawy dotyczące Partnerów Programu załatwiane są w Urzędzie Gminy Nieporęt przez Dział Informacji Publicznej i Promocji Gminy, który prowadzi ewidencję Partnerów Programu