DEKLARACJA – jak mam ją wypełnić ?

 1. Wypełnić jasne pola czytelnie, drukowanymi literami (pola ciemne wypełnia urząd).
 2. Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami.
 3. Część B pozycja 4 – właściciel nieruchomości wskazuje (zaznaczając jeden właściwy kwadrat), czy składa deklarację po raz pierwszy, czy składa nową deklarację, czy też będzie to korekta deklaracji. Przy wybranej opcji należy wpisać datę, zgodnie z objaśnieniami.
  UWAGA! W przypadku zaznaczenia korekty deklaracji – na osobnej kartce, którą dołączamy do deklaracji, należy napisać wyjaśnienie do korekty.
 4. Część C pozycja 5 – w tym miejscu należy zaznaczyć tytuł władania nieruchomością.
  UWAGA! W przypadku współwłasności małżeńskiej deklarację uzupełnia jeden ze współmałżonków, ale podpisy muszą złożyć obie osoby – i mąż i żona.
 5. Część D – w tym miejscu właściciel nieruchomości podaje swoje podstawowe dane, zgodnie z objaśnieniami.
  UWAGA! Pesel wpisują osoby fizyczne, natomiast NIP/Regon osoby prawne np. wspólnoty mieszkaniowe.
 6. Część E – w tej części należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz nr ewidencyjny nieruchomości (działki/działek) w rejestrze gruntów.
 7. Część F – tą część wypełniamy tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż ten podany w części E (czyli inny niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne).
 8. Część G:
  – pozycja 31 – w przypadku chęci zadeklarowania segregacji odpadów należy zaznaczyć kwadrat „selektywny”. Jeśli właściciel nieruchomości nie decyduje się na segregowanie odpadów, należy zaznaczyć kwadrat „nieselektywny (zmieszany)”,
  – pozycja 32 – należy wpisać 10,00 zł jeśli zaznaczony w pozycji 31 został kwadrat „selektywny”, przy zaznaczeniu opcji „nieselektywny (zmieszany)” – wpisać należy kwotę 20,00 zł.,
  – pozycja 33 – należy podać liczbę wszystkich osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, na której powstają odpady (nie mylić z liczbą osób zameldowanych),
  – pozycja 34 – należy pomnożyć stawkę z pozycji 32 przez liczbę osób, którą zadeklarowano w pozycji 33.
 9. Część H pozycja 35 – w tej części należy zapoznać się z informacjami odnośnie odpadów ulegających biodegradacji i zaznaczyć właściwą (można zaznaczyć kilka opcji, nie ma to wpływu na opłatę).
 10. Część I:
  – pozycja 37 – należy wpisać datę wypełnienia,
  – pozycja 38 – podpis musi złożyć osoba, na którą deklaracja zostanie złożona,
  – pozycja 39 – podpis składa współmałżonek (tylko w przypadku, gdy występuje współwłasność małżeńska) lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej druga osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną.
 11. Część J – należy wymienić rodzaj załącznika – w przypadku jeśli złożone zostało oświadczenie dotyczące osób zameldowanych albo wyjaśnienie do korekty deklaracji oraz w innych przypadkach określonych w objaśnieniach.

POBIERZ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI