System gospodarki odpadami

INFORMATOR PO SYSTEMIE „ŚMIECIOWYM”
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Gmina Nieporęt

Szanowni Państwo!

Od 1 lipca 2013 r. Gmina odbiera wszystkie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast ich odbiorem i zagospodarowaniem zajmuje się firma wyłoniona w drodze przetargu.

Na terenie gminy Nieporęt w 2020 roku usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (domy jednorodzinne i wielorodzinne), świadczy konsorcjum   MS-EKO i EKO-MaX Recykling z Warszawy.

System gospodarki odpadami ma doprowadzić m.in. do osiągnięcia konkretnego efektu ekologicznego, jakim jest zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Efekt ten można uzyskać tylko poprzez zmobilizowanie mieszkańców do segregowania odpadów. Gmina jest zobowiązana do uzyskania określonej ilości surowców wtórnych – papieru, plastiku, szkła, metalu oraz odpadów ulegających biodegradacji (np. trawy, liści itp.), w przeciwnym wypadku płacić będzie wysokie kary pieniężne. Oznacza to wówczas mniej pieniędzy w budżecie, które można byłoby przeznaczyć np. na realizację inwestycji.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

Obowiązkiem każdego Mieszkańca jest:

 • złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych, które są podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. narodzin, zgonu, przeprowadzki, sprzedania nieruchomości, zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, zmiany sposobu odbierania odpadów itp.,
 • zapewnić we własnym zakresie pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych:- w przypadku domów jednorodzinnych – należy zapewnić co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l (zamiennie mogą to być dwa pojemniki o pojemności 120 l), w niektórych przypadkach dopuszcza się:
  • dostawianie odpadów umieszczonych w workach – w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym czasie jest nie wystarczająca,
  • używanie większej ilości pojemników o pojemności 240 l – w przypadku, gdy pojemność pojemnika jest nie wystarczająca; z zastrzeżeniem, że fakt ten trzeba zgłosić w Urzędzie Gminy Nieporęt,
 • używanie jednego pojemnika o pojemności 120 l – w przypadku wytwarzania mniejszej ilości odpadów zmieszanych lub nie podlegających segregacji; z zastrzeżeniem, że jeżeli do tego pojemnika będą cyklicznie dostawiane worki, wówczas właściciel danej nieruchomości zostanie zobligowany do zapewnienia wyposażenia nieruchomości w pojemnik o pojemności 240 l;- w przypadku domów wielorodzinnych (bloki) – należy zapewnić co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1 100 l (pojemnik typu SM-1100 tzw. „bóbr”),
 • utrzymywać ww. pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • oznakować posesję tj. umieścić w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI – jak to działa?
 koszt_620-2

 

Terminy uiszczania opłat:

 • za I kwartał tj. za styczeń, luty i marzec – do 15 marca danego roku
 • za II kwartał tj. za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 maja danego roku
 • za III kwartał tj. za lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 września danego roku
 • za IV kwartał tj. październik, listopad i grudzień – do 15 listopada danego roku

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat w ratach miesięcznych.

W przypadku braku ww. wpłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.
Pojemniki i worki z odpadami wystawiamy, dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 rano. W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy otwierać ją dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 (rano).

smieci-735x800

 

 • firma zapewnia worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz worki do gromadzenia odpadów zielonych tj. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie itp.,
 • w przypadku odbioru odpadów z przydomowych altan śmietnikowych firma zabiera wszystkie odpady, które się w niej znajdują. W związku z tym prosimy o pozostawianie w ww. altanach tylko i wyłącznie odpadów przeznaczonych do odbioru,
 • funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących z gospodarstw domowych zlokalizowany przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie czynny w dniach od wtorku do soboty w godzinach 10.00- 18.00,
 • do PSZOK można dostarczać:

– odpady niebezpieczne tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie, akumulatory itd.,

– odpady typu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz odzież i tekstylia zapakowane w worki (własne), zużyte opony od samochodów osobowych.

-popiół

 • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania zasad zbierania odpadów zgodnie z gminnym regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt.

UWAGA!
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się psy są proszeni o zamykanie zwierząt na terenie posesji w dniu odbioru odpadów przez firmę. W przypadku, gdy psy nie będą zamknięte i będą zagrażać pracownikom firmy odpady nie zostaną odebrane.

REKLAMACJE
Reklamacje związane z brakiem odbioru ww. odpadów należy zgłaszać do Urzędu Gminy Nieporęt pod nr tel. 22 767 04 47, następnego dnia po dniu wyznaczonym harmonogramem do godziny 15.30.

DEKLARACJA – jak mam ją wypełnić ?

 1. Wypełnić jasne pola czytelnie, drukowanymi literami (pola ciemne wypełnia urząd).
 2. Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami.
 3. Część B pozycja 4 – właściciel nieruchomości wskazuje (zaznaczając jeden właściwy kwadrat), czy składa deklarację po raz pierwszy, czy składa nową deklarację, czy też będzie to korekta deklaracji. Przy wybranej opcji należy wpisać datę, zgodnie z objaśnieniami.
  UWAGA! W przypadku zaznaczenia korekty deklaracji – na osobnej kartce, którą dołączamy do deklaracji, należy napisać wyjaśnienie do korekty.
 4. Część C pozycja 5 – w tym miejscu należy zaznaczyć tytuł władania nieruchomością.
  UWAGA! W przypadku współwłasności małżeńskiej deklarację uzupełnia jeden ze współmałżonków, ale podpisy muszą złożyć obie osoby – i mąż i żona.
 5. Część D – w tym miejscu właściciel nieruchomości podaje swoje podstawowe dane, zgodnie z objaśnieniami.
  UWAGA! Pesel wpisują osoby fizyczne, natomiast NIP/Regon osoby prawne np. wspólnoty mieszkaniowe.
 6. Część E – w tej części należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz nr ewidencyjny nieruchomości (działki/działek) w rejestrze gruntów.
 7. Część F – tą część wypełniamy tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż ten podany w części E (czyli inny niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne).
 8. Część G:
  1. pozycja 31 – w przypadku chęci zadeklarowania segregacji odpadów należy zaznaczyć kwadrat „selektywny”. Jeśli właściciel nieruchomości nie decyduje się na segregowanie odpadów, należy zaznaczyć kwadrat „nieselektywny (zmieszany)”,
  2. pozycja 32 – należy wpisać 18,00 zł jeśli zaznaczony w pozycji 31 został kwadrat „selektywny”, przy zaznaczeniu opcji „nieselektywny (zmieszany)” – wpisać należy kwotę 40,00 zł.,
  3. pozycja 33 – należy podać liczbę wszystkich osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, na której powstają odpady (nie mylić z liczbą osób zameldowanych),
  4. pozycja 34 – należy pomnożyć stawkę z pozycji 32 przez liczbę osób, którą zadeklarowano w pozycji 33.
 9. Część H pozycja 35 – w tej części należy zapoznać się z informacjami odnośnie odpadów ulegających biodegradacji i zaznaczyć właściwą (można zaznaczyć kilka opcji, nie ma to wpływu na opłatę).
 10. Część I:
  1. pozycja 37 – należy wpisać datę wypełnienia,
  2. pozycja 38 – podpis musi złożyć osoba, na którą deklaracja zostanie złożona,
  3. pozycja 39 – podpis składa współmałżonek (tylko w przypadku, gdy występuje współwłasność małżeńska) lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej druga osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną.
 11. Część J – należy wymienić rodzaj załącznika – w przypadku jeśli złożone zostało oświadczenie dotyczące osób zameldowanych albo wyjaśnienie do korekty deklaracji oraz w innych przypadkach określonych w objaśnieniach.

POBIERZ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI