INFORMATOR PO SYSTEMIE „ŚMIECIOWYM”
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Gmina Nieporęt

Szanowni Państwo!

Od 1 lipca 2013 r. Gmina odbiera wszystkie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast ich odbiorem i zagospodarowaniem zajmuje się firma wyłoniona w drodze przetargu.

Na terenie gminy Nieporęt od 1 września 2023 roku usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki wielolokalowe), świadczy Firma:

PARTNER Dariusz Apelski Sp. z o.o.

System gospodarki odpadami komunalnymi ma doprowadzić m.in. do osiągnięcia konkretnego efektu ekologicznego, jakim jest zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. Pomimo wprowadzonego ww. obowiązku, efekt ekologiczny możemy uzyskać przede wszystkim poprzez zmobilizowane i efektywne działanie mieszkańców gminy. Wymagane poziomy recyklingu, które gmina musi osiągać, stale rosną. Konieczne poziomy do uzyskania przez gminę to: 20% wagowo – za rok 2021, 25% za rok 2022 ale już 35% za rok 2023, 45%za rok 2024, 55% – za rok 2025  i aż do 65 % w 2035 roku i za każdy kolejny rok. Za ich nieosiąganie gmina, a w konsekwencji mieszkańcy gminy będą musieli płacić kary. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Musimy więc lepiej segregować odpady i jak najwięcej z nich odzyskiwać.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

Obowiązkiem każdego Mieszkańca jest:

 • złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku, gdy Mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania np. sprzedaje dom, kupuje dom itp., wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, natomiast w nowym miejscu zamieszkania uiszcza ww. opłatę począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana – przykład: w lutym Mieszkaniec mieszkający w gminie X, kupił dom w gminie Y i tam się przeprowadził, wówczas za luty uiszcza opłatę w gminie X, natomiast za marzec uiszcza już opłatę w gminie Y;
 • złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości np. poprzez narodziny, zgon, wyprowadzka/wprowadzka członka rodziny itp. przykład: w lutym urodziło się dziecko, wówczas należy do 10 marca złożyć nową deklarację; w maju wyprowadził się członek rodziny, wówczas należy złożyć nową deklarację do 10 czerwca itp., natomiast uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana przykład: w lutym urodziło się dziecko, wówczas należy do 10 marca złożyć nową deklarację ale opłatę w zmienionej wysokości uiszczać już od lutego; w miesiącu maju wyprowadził się  członek rodziny, wówczas należy złożyć nową deklarację do 10 czerwca ale opłatę w zmienionej wysokości uiszczać już od maja itp.;
 • zapewnić we własnym zakresie pojemnik do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

w przypadku domów jednorodzinnych – należy zapewnić pojemnik/pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l,

w przypadku domów wielolokalowych (bloki) – należy zapewnić pojemnik/pojemniki o pojemności co najmniej  1 100 l (pojemnik typu SM-1100),

 • utrzymywać ww. pojemniki oraz miejsce gromadzenia odpadów komunalnych np. altana śmietnikowa w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • oznakować posesję tj. umieścić w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym – w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI – jak to działa?

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca tj.:

– za miesiąc kwiecień – do 15 kwietnia danego roku,

– za miesiąc maj – do 15 maja danego roku,

– za miesiąc czerwiec – do 15 czerwca danego roku, itd.

W przypadku, gdy 15 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W przypadku braku ww. wpłaty, wystawione będzie upomnienie, a następnie – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który skierowany będzie do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.

Pojemniki i worki z odpadami komunalnymi wystawiamy, dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 rano. W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy otwierać ją dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 (rano). Odpady odbierane są od 7.00 do 20.00.

 

ODBIÓR ODPADÓW

 

 1. firma zapewnia worki (domy jednorodzinne) i pojemniki (domy wielorodzinne) do selektywnej zbiórki odpadów.
  – koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczone do zbierania odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
  – koloru niebieskiego z napisem „Papier” – przeznaczone dobierania odpadów z papieru, w tym odpadów z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
  – koloru zielonego z napisem „Szkło” – przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
  – koloru brązowego z napisem „Bio” – przeznaczone do zbierania bioodpadów np. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe itp.
 2. w przypadku odbioru odpadów z przydomowych altan śmietnikowych firma zabiera wszystkie odpady, które się w niej znajdują; w związku z powyższym prosimy o pozostawianie w ww. altanach tylko i wyłącznie odpadów przeznaczonych do odbioru.
 3. na terenie gminy funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) tylko, takich które pochodzą z gospodarstw domowych zlokalizowany przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie czynny w dniach od wtorku do soboty w godzinach 10.00- 18.00 – do PSZOK można dostarczać:
 • papier – w której skład wchodzą odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 • szkło- w której skład wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • metale- w której skład wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali;
 • tworzywa sztuczne- w której skład wchodzą odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady tekstyliów i odzieży;
 • popiół z palenisk domowych.
 1. do PSZOK można dostarczać również odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych, w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, np. wymiana glazury, terakoty, paneli, malowanie ścian, sufitów, tapetowanie itp. w ilości 3 m3 (tj. 3 000 litrów) przypadającej łącznie na jedną nieruchomość w każdym roku kalendarzowym – odpady te może dostarczać do PSZOK Mieszkaniec, który:

– złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– złożył wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do PSZOK oraz otrzymał od pracownika Urzędu Gminy potwierdzenie prawa do oddania tego rodzaju odpadów w PSZOK.

5.na terenie gminy Mieszkaniec może pozbywać się następujących frakcji odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych poprzez dostarczenie:

przeterminowanych leków – do odpowiednio oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady, zlokalizowanych w Centrum Medycznym Nieporęt Sp. z o. o. adres: ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt,

zużytych baterii i akumulatorów – do odpowiednio oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady, zlokalizowanych w wyznaczonych obiektach na terenie Gminy, np. w szkołach, w sklepach, w ośrodkach kultury, w siedzibie Urzędu Gminy itp.

Informacja o lokalizacji tych pojemników udostępniona jest na stronie internetowej www.nieporet.pl.

małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. „drobnych elektroodpadów”), tj. telefony komórkowe, ładowarki, płyty CD, baterie i akumulatory, tonery, żarówki itp. – do specjalnych pojemników służących do zbierania tego rodzaju odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy oznaczonych nazwą „Gminny Punkt Elektroodpadów” (GPE).

Informacja o lokalizacji tych pojemników udostępniona jest na stronie internetowej www.nieporet.pl;

6.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania zasad zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym na terenie gminy „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt.”.

UWAGA!
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się psy są proszeni o zamykanie zwierząt na terenie posesji w dniu odbioru odpadów przez firmę. W przypadku, gdy psy nie będą zamknięte i będą zagrażać pracownikom firmy odpady nie zostaną odebrane.

 

REKLAMACJE

REALIZACJI USŁUGI ODBIORU ODPADÓW

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług składa się do Urzędu Gminy:

 1. a) pisemnie lub ustnie do protokołu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy,
 2. b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 3. c) za pomocą aplikacji LocalSpot;

 

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

 1. a) dane Właściciela nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, obejmujące imię i nazwisko oraz aktualne dane do kontaktu,
 2. b) datę zdarzenia objętego zgłoszeniem,
 3. c) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie – w przypadku zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez Podmiot,
 4. d) określenie zakresu niewłaściwego świadczenia usług (zwięzły opis) będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z przedstawieniem, jeżeli jest to możliwe, dowodów na poparcie zarzutów;

3) zgłoszenie wnoszone na piśmie powinno być opatrzone podpisem Właściciela.

 

Zgłoszenie dotyczące szkód wyrządzonych w trakcie odbioru odpadów komunalnych, w szczególności szkód spowodowanych uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, składa się na piśmie z odpowiednim uwzględnieniem wymogów formalnych wraz z przedstawieniem, jeśli jest to możliwe, dowodów potwierdzających powstanie szkody

 

DEKLARACJA DRUK DO – jak mam ją wypełnić?

 

 1. Wypełnić jasne pola czytelnie, drukowanymi literami (pola ciemne wypełnia urząd).
 2. Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami.
 3. Część B pozycja 2 – właściciel nieruchomości wskazuje (zaznaczając jeden właściwy kwadrat), czy składa deklarację po raz pierwszy, czy składa nową deklarację. Przy wybranej opcji należy wpisać datę, zgodnie z objaśnieniami.
 4. Część C pozycja 3 – w tym miejscu należy określić składającego deklarację.
  UWAGA!W przypadku współwłasności nieruchomości deklarację uzupełnia jeden ze współwłaścicieli, ale pozostali współwłaściciele musze wypełnić druk DO-W – informacja o współwłaścicielach nieruchomości.
 5. Część D – w tym miejscu właściciel nieruchomości podaje swoje podstawowe dane, zgodnie z objaśnieniami.
  UWAGA! Pesel wpisują osoby fizyczne, natomiast NIP/Regon osoby prawne np. wspólnoty mieszkaniowe.
 6. Część E – w tej części należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz nr ewidencyjny nieruchomości (działki/działek) określony w rejestrze gruntów.
 7. Część F – tą część wypełniamy tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż ten podany w części E (czyli inny niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne).
 8. Część G:
  – pozycja 31 – stawka opłaty – należy wpisać 29,00 zł,
  – pozycja 32 – należy podać liczbę wszystkich osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, na której powstają odpady (nie mylić z liczbą osób zameldowanych),
  – pozycja 33 – należy pomnożyć 29,00 zł przez liczbę osób, którą zadeklarowano w pozycji 32.
 9. Część H – dotyczy zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów. Jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomowy kompostownik i kompostowane są bioodpady należy zaznaczy krzyżykiem oświadczenie oraz

Pozycja 34 – należy wpisać kwotę 2,00 zł,

Pozycja 35 – należy wpisać liczbę z pozycji 32,

Pozycja 36 – należy pomnożyć kwotę z poz. 34 z liczbą z poz.35,

Pozycja 37 – należy kwotę z poz. 33 pomniejszyć o kwotę z poz. 36.

 1. Część I: Informacja o załącznikach, należy zaznaczyć krzyżykiem załączane do deklaracji załączniki.
 2. Część J –
  – pozycja 39 – należy wpisać datę wypełnienia,
  – pozycja 40 – czytelny podpis musi złożyć osoba składająca deklarację.

 

DRUK DO-W – informacje o współwłaścicielach nieruchomości – załącznik do deklaracji DO

 

 1. Część A – dotyczy danych drugiego współwłaściciela nieruchomości:

A1 – w tym miejscu współwłaściciel nieruchomości podaje swoje podstawowe dane, zgodnie z objaśnieniami,

A2 – w tym miejscu współwłaściciel podaje dane dot. jego zamieszkania,

A3  – część wypełniamy tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż ten podany w części A2,

A4 – Oświadczenie i podpis drugiego współwłaściciela – pozycja 30 – należy wpisać datę wypełnienia, pozycja 31 – czytelny podpis drugiego współwłaściciela.

 1. Część B – dotyczy danych kolejnego współwłaściciela nieruchomości:

Analogicznie jak w części A.

 1. Część C – dotyczy danych kolejnego współwłaściciela nieruchomości:

Analogicznie jak w części A.

 

 

WNIOSEK o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt:

POJEMNIKI PRZEZNACZONE DO ZBIERANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH https://www.nieporet.pl/pliki/pojemniki-przeznaczone-do-zbierania-niesegregowanych-zmieszanych-odpadow-komunalnych/

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi https://www.nieporet.pl/pliki/terminy-uiszczania-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/

GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH https://www.nieporet.pl/komunikat/godziny-odbioru-odpadow-komunalnych-2/64471/