INFORMATOR PO SYSTEMIE „ŚMIECIOWYM”
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Gmina Nieporęt

Szanowni Państwo!

Od 1 lipca 2013 r. Gmina odbiera wszystkie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast ich odbiorem i zagospodarowaniem zajmuje się firma wyłoniona w drodze przetargu.

Na terenie gminy Nieporęt w 2021 roku usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (domy jednorodzinne i wielorodzinne), świadczy konsorcjum firm: MS-EKO Sp. z o. o. z Warszawy (lider konsorcjum) i EKO-MAX Recykling Sp. z o. o.  z Warszawy (członek konsorcjum).

System gospodarki odpadami komunalnymi ma doprowadzić m.in. do osiągnięcia konkretnego efektu ekologicznego, jakim jest zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. W związku z powyższym zgodnie z przepisami prawa wprowadzona została obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych. Pomimo wprowadzonego ww. obowiązku, efekt ekologiczny możemy uzyskać przede wszystkim poprzez zmobilizowane i efektywne działanie mieszkańców gminy. Ponadto Gmina zobowiązana jest do uzyskania określonej ilości surowców wtórnych – papieru, plastiku, szkła, metalu oraz odpadów ulegających biodegradacji (np. trawy, liści itp.), w przeciwnym wypadku płacić będzie wysokie kary pieniężne. Oznacza to wówczas mniej pieniędzy w budżecie, które można byłoby przeznaczyć np. na realizację inwestycji.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

Obowiązkiem każdego Mieszkańca jest:

 • złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku, gdy Mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania np. sprzedaje dom, kupuje dom itp., wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, natomiast w nowym miejscu zamieszkania uiszcza ww. opłatę począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana – przyład: w lutym Mieszkaniec mieszkający w gminie X, kupił dom w gminie Y i tam się przeprowadził, wówczas za luty uiszcza opłatę w gminie X, natomiast za marzec uiszcza już opłatę w gminie Y;
 • złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości np. poprzez narodziny, zgon, wyprowadzka/wprowadzka członka rodziny itp. przykład: w lutym urodziło się dziecko, wówczas należy do 10 marca złożyć nową deklarację; w maju wyprowadził się członek rodziny, wówczas należy złożyć nową deklarację do 10 czerwca itp., natomiast uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana przykład: w lutym urodziło się dziecko, wówczas należy do 10 marca złożyć nową deklarację ale opłatę w zmienionej wysokości uiszczać już od lutego; w miesiącu maju wyprowadził się  członek rodziny, wówczas należy złożyć nową deklarację do 10 czerwca ale opłatę w zmienionej wysokości uiszczać już od maja itp.;
 • zapewnić we własnym zakresie pojemnik do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

w przypadku domów jednorodzinnych – należy zapewnić pojemnik/pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l,

w przypadku domów wielorodzinnych (bloki) – należy zapewnić pojemnik/pojemniki o pojemności co najmniej  1 100 l (pojemnik typu SM-1100 tzw. „bóbr”),

 • utrzymywać ww. pojemniki oraz miejsce gromadzenia odpadów komunalnych np. altana śmietnikowa w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • oznakować posesję tj. umieścić w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym – w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI – jak to działa?

 

 

Terminy uiszczania opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca tj.:

– za miesiąc kwiecień – do 15 kwietnia danego roku,

– za miesiąc maj – do 15 maja danego roku,

– za miesiąc czerwiec – do 15 czerwca danego roku, itd.

W przypadku braku ww. wpłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.

Pojemniki i worki z odpadami komunalnymi wystawiamy, dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 rano. W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy otwierać ją dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 (rano).

 

 

ODBIÓR ODPADÓW

 1. firma zapewnia worki (domy jednorodzinne) i pojemniki (domy wielorodzinne) do selektywnej zbiórki odpadów.
  – koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczone do zbierania metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
  – koloru niebieskiego z napisem „Papier” – przeznaczone do zbierania papieru,
  – koloru zielonego z napisem „Szkło” – przeznaczone do zbierania szkła,
  – koloru brązowego z napisem „Bio” – przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji np.skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, odpadki warzywne i owocowe itp.;
 2. w przypadku odbioru odpadów z przydomowych altan śmietnikowych firma zabiera wszystkie odpady, które się w niej znajdują; w związku z powyższym prosimy o pozostawianie w ww. altanach tylko i wyłącznie odpadów przeznaczonych do odbioru;
 3. na terenie gminy funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) tylko, takich które pochodzą z gospodarstw domowych zlokalizowany przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie czynny w dniach od wtorku do soboty w godzinach 10.00- 18.00 – do PSZOK można dostarczać:
 • papier, w tym odpady z papieru i tektury, opakowania z papieru i tektury,
 • szkło, w tym odpady ze szkła, opakowania ze szkła,
 • metale, w tym odpady metali, opakowania z metali,
 • tworzywa sztuczne, w tym odpady tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach itp.,
 • odpady niebezpieczne i chemikalia takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, oleje, tłuszcze, farby, tusze, detergenty, kleje, rozpuszczalniki itp., określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadówprzyjmowane są w zamkniętych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach,
 • przeterminowane leki
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odzież, tekstylia i opakowania z tekstyliów,
 • popiół z palenisk domowych.

4. do PSZOK można dostarczać również odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych, w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, np. wymiana glazury, terakoty, paneli, malowanie ścian, sufitów, tapetowanie itp. w ilości 3 m3 (tj. 3 000 litrów) przypadającej łącznie na jedną nieruchomość w każdym roku kalendarzowym – odpady te może dostarczać do PSZOK Mieszkaniec, który:

– złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– złożył wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do PSZOK oraz otrzymał od pracownika Urzędu Gminy potwierdzenie prawa do oddania tego rodzaju odpadów w PSZOK;

 • na terenie gminy Mieszkaniec może pozbywać się następujących frakcji odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych poprzez dostarczenie:

przeterminowanych leków – do odpowiednio oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady, zlokalizowanych w Centrum Medycznym Nieporęt Sp. z o. o. adres: ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt,

zużytych baterii i akumulatorów – do odpowiednio oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady, zlokalizowanych w wyznaczonych obiektach na terenie Gminy, np. w szkołach, w sklepach, w ośrodkach kultury, w siedzibie Urzędu Gminy itp.; informacja o lokalizacji tych pojemników podlega podaniu przez Urząd Gminy do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez jej udostępnienie na stronie internetowej www.nieporet.pl,

małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. „drobnych elektroodpadów”), tj. telefony komórkowe, ładowarki, płyty CD, baterie i akumulatory, tonery, żarówki itp. – do specjalnych pojemników służących do zbierania tego rodzaju odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy oznaczonych nazwą „Gminny Punkt Elektroodpadów” (GPE); informacja o lokalizacji tych pojemników podlega podaniu przez Urząd Gminy do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.nieporet.pl;

 • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania zasad zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym na terenie gminy „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt.”.

UWAGA!
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się psy są proszeni o zamykanie zwierząt na terenie posesji w dniu odbioru odpadów przez firmę. W przypadku, gdy psy nie będą zamknięte i będą zagrażać pracownikom firmy odpady nie zostaną odebrane.

REKLAMACJE

 1. do Punktu informacyjno – reklamacyjnego prowadzonego przez Wykonawcę pod nr tel. 512 296 097, 883 200 002 lub na adres e-mail: gminy@eko-max.com.pl, info@ms-eko.pl,
 2. do Urzędu Gminy Nieporęt pok. nr 32 (parter) pod nr tel. 22 767 04 47, następnego dnia po dniu wyznaczonym harmonogramem do godziny 15.30.
 

Ponadto REKLAMACJE niewłaściwego świadczenia usług przez firmę odbierającą odpady komunalne:

1) należy złożyć do Urzędu Gminy:

a) pisemnie lub ustnie do protokołu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy,

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy, utworzoną na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

c) za pomocą aplikacji LocalSpot;

2) reklamacja powinna określać co najmniej:

a) dane Właściciela nieruchomości, której dotyczy reklamacja, obejmujące imię i nazwisko oraz aktualne dane do kontaktu,

b) datę zdarzenia objętego reklamacją,

c) określenie zakresu niewłaściwego świadczenia usług (zwięzły opis) będącego przedmiotem reklamacji wraz z przedstawieniem, jeżeli jest to możliwe, dowodów na poparcie zarzutów reklamacji, np. zdjęcie, nagranie itp.;

3) reklamacja wnoszona na piśmie powinna być opatrzona podpisem Właściciela, natomiast reklamacja wnoszona za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

4) reklamację dotyczącą szkód wyrządzonych Właścicielowi przez fimę w trakcie odbioru odpadów komunalnych, w szczególności szkód spowodowanych uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia, składa się na piśmie z odpowiednim uwzględnieniem ww. wymogów formalnych wraz z przedstawieniem, jeśli jest to możliwe, dowodów  potwierdzających powstanie szkody, np. zdjęcie, nagranie;

5) reklamacja niespełniająca ww. wymogów formalnych podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych reklamacji.

DEKLARACJA – jak mam ją wypełnić?

 1. Wypełnić jasne pola czytelnie, drukowanymi literami (pola ciemne wypełnia urząd).
 2. Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami.
 3. Część B pozycja 4 – właściciel nieruchomości wskazuje (zaznaczając jeden właściwy kwadrat), czy składa deklarację po raz pierwszy, czy składa nową deklarację, czy też będzie to korekta deklaracji. Przy wybranej opcji należy wpisać datę, zgodnie z objaśnieniami.
  UWAGA!W przypadku zaznaczenia korekty deklaracji – na osobnej kartce, którą dołączamy do deklaracji, należy napisać wyjaśnienie do korekty.
 4. Część C pozycja 5 – w tym miejscu należy zaznaczyć tytuł władania nieruchomością.
  UWAGA!W przypadku współwłasności małżeńskiej deklarację uzupełnia jeden ze współmałżonków, ale podpisy muszą złożyć obie osoby – i mąż i żona.
 5. Część D – w tym miejscu właściciel nieruchomości podaje swoje podstawowe dane, zgodnie z objaśnieniami.
  UWAGA!Pesel wpisują osoby fizyczne, natomiast NIP/Regon osoby prawne np. wspólnoty mieszkaniowe.
 6. Część E – w tej części należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz nr ewidencyjny nieruchomości (działki/działek) w rejestrze gruntów.
 7. Część F – tą część wypełniamy tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż ten podany w części E (czyli inny niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne).
 8. Część G:
  – pozycja 31 – w przypadku chęci zadeklarowania segregacji odpadów należy zaznaczyć kwadrat „selektywny”. Jeśli właściciel nieruchomości nie decyduje się na segregowanie odpadów, należy zaznaczyć kwadrat „nieselektywny (zmieszany)”,
  – pozycja 32 – należy wpisać 29,00 zł jeśli zaznaczony w pozycji 31 został kwadrat „selektywny”, przy zaznaczeniu opcji „nieselektywny (zmieszany)” – wpisać należy kwotę 58,00 zł.,
  – pozycja 33 – należy podać liczbę wszystkich osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, na której powstają odpady (nie mylić z liczbą osób zameldowanych),
  – pozycja 34 – należy pomnożyć stawkę z pozycji 32 przez liczbę osób, którą zadeklarowano w pozycji 33.
 9. Część H pozycja 35 – w tej części należy zapoznać się z informacjami odnośnie odpadów ulegających biodegradacji i zaznaczyć właściwą (można zaznaczyć kilka opcji, nie ma to wpływu na opłatę).
 10. Część I:
  – pozycja 37 – należy wpisać datę wypełnienia,
  – pozycja 38 – podpis musi złożyć osoba, na którą deklaracja zostanie złożona,
  – pozycja 39 – podpis składa współmałżonek (tylko w przypadku, gdy występuje współwłasność małżeńska) lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej druga osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną.
 11. Część J – należy wymienić rodzaj załącznika – w przypadku jeśli złożone zostało oświadczenie dotyczące osób zameldowanych albo wyjaśnienie do korekty deklaracji oraz w innych przypadkach określonych w objaśnieniach.

WNIOSEK o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt: