POZIOMY

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi jednym z obowiązków gmin jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania.

Zobowiązanie to wynika z art. 3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również z aktów wykonawczych do ww. ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone, w następujących aktach wykonawczych do ww. ustawy:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz.676) – obowiązujące do 29 grudnia 2017 r.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) – obowiązujące od 31 grudnia 2017 r.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) – obowiązujące do 29 grudnia 2016 r.

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) – obowiązujące od 31 grudnia 2016 r.