HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW MARZEC 2019 r.

[lsvr_button text=”Harmonogram odbioru odpadów na MARZEC 2019 r. – zabudowa jednorodzinna” link=”https://www.nieporet.pl/komunikaty/31979/” target=”default” style=”default”]

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z poźn. zm.) Wójt Gminy Nieporęt zawiadamia, że Rada Gminy Nieporęt w dniu 13 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/18/2018  zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nieporęt wynoszą:

 • 18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne
  są zbierane w sposób selektywny.
 • 40 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.
 1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (równej iloczynowi nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość z uwzględnieniem sposobu zbierania – segregacja lub jej brak).
 2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
 3. Nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj.
 • za I kwartał tj. za styczeń, luty i marzec – do 15 marca danego roku,
 • za II kwartał tj. za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 maja danego roku,
 • za III kwartał tj. za lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 września danego roku,
 • za IV kwartał tj. październik, listopad i grudzień – do 15 listopada danego roku.

4. W przypadku gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

————————————————————————————————————————

odpady.wazne

———————————————————————————————————————————–


W związku z wypowiedzeniem przez firmę Partner umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w czwartek, 3 stycznia, w Urzędzie Gminy Nieporęt odbędą się negocjacje z zaproszonymi wykonawcami, dotyczące zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Do negocjacji zaproszone zostały wszystkie firmy, które brały udział w przetargu zorganizowanym przez gminę w połowie 2018 roku.

Jeżeli zaproszone firmy przystąpią do negocjacji i zakończą się one wyłonieniem wykonawcy usługi, będzie on odbierał odpady na bieżąco, w terminie do końca marca 2019 roku. Ponadto, odbierze odpady zielone, które nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem w końcu 2018 roku.