Od 1 stycznia 2016 r. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza się, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)(…).
Aktualnie najniższy koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi 6,10 zł. Oznacza to, że w 2016 r. w przypadku, gdy kwota podatku, wynikająca ze zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, leśnym lub rolnym wyniesie mniej niż 6,10 zł, stosowana jest wyżej opisana zasada – a więc podatnik nie otrzyma decyzji.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 8a u.p.o.l.
art. 6a ust. 6a u.p.r.
art. 6 ust. 3a u.p.l.